Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odbory úřadu

Adresa

Ruská 74
353 01, Mariánské Lázně

Podřízené organizační složky

 • Útvar kancelář starosty

  V oblasti samostatné působnosti zajišťuje pro vedení města komplexní servis činností přímo souvisejících s řízením, vnitřními i vnějšími vztahy města
 • Útvar kancelář tajemníka

  Zajišťuje komplexní personální agendu zaměstnanců města zařazených do úřadu, ostatních zaměstnanců města a pracovně právní vztahy zaměstnanců.
 • Odbor vnitřních věcí a správních agend

  Vykonává působnosti na úseku matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, podatelny úřadu, vidimace a legalizace, Czechpointu, a přípravy a zajišťování průběhu voleb.

  Odbor působí v rozsahu správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánských Lázní pro území obcí Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín, včetně jejich částí.

 • Odbor finanční

  Odbor finanční se stará o vedení účetnictví města a souvisejících agend, sestavování a sledování plnění rozpočtu města, vedení agendy související se zřízenými fondy města, správa cenných papírů a dalších finančních nástrojů, provoz pokladny MěÚ, vymáhání pohledávek, správa místních poplatků a povolování VHP pro územní obvod Mariánské Lázně.

 • Odbor správy majetku města

  Odbor majetku zajišťuje pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků, věcná břemena (služebnosti)

 • Odbor rozvoje města, investic a dotací

  Odbor investic a dotací je zřízen pro výkon působnosti při přípravě podkladů, studií a projektových dokumentací. Vykonává působnost na úseku inženýrské a investiční činnosti a stavebně technické údržby. Zajišťuje přípravu a realizaci veřejných zakázek.

 • Odbor kultury, lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO

  Odbor vykonává samosprávu na úseku kultury, lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, propagace města.

 • Odbor stavebního úřadu

  Odbor Stavební a územně plánovací úřad (STAV) je zřízen za účelem výkonu státní správy – výkonu obecného stavebního úřadu. Státní správu vykonává odbor v území stanoveném stavebním zákonem (Mariánské Lázně a 25 sousedících katastrálních území, tj. mimo území spadajících pod Lázně Kynžvart a Teplou, které mají vlastní stavební úřady).

  Od 1.1.2003 je tento odbor pověřen rovněž výkonem státní správy na úseku státní památkové péče a od 1.6.2008 rovněž výkonem státní správy na úseku územního plánování - vše na území obce s rozšířenou působností (Mariánské Lázně a 60 sousedících katastrálních území, tj. včetně všech území spadajících pod Lázně Kynžvart a Teplou). V tomto území vykonává odbor současně působnost speciálního silničního stavebního úřadu.

 • Odbor životního prostředí

  Odbor životního prostředí je pověřen jak výkonem státní správy, tak samosprávy Města. Na úseku státní správy (přenesené působnosti) se jedná o tyto agendy: státní správa ve vodním hospodářství (vodoprávní úřad), ochrany přírody a krajiny, ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařské péče, myslivosti, lesů, rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, v odpadovém hospodářství. Na úseku samostatné působnosti zajišťuje odbor údržbu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví Města a správu odpadového hospodářství.

 • Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

  Vykonává přezkušování řidičů, řidičských průkazů a evidence vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel, dopravního úřadu, drážního úřadu a státního dozoru ve věcech drah a přestupků a správních deliktů souvisejících.
 • Odbor sociálních věcí

  Odbor sociálních věcí vykonává státní správu a samosprávu v oblasti sociální problematiky. Plní zákonem svěřené funkce v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

  Zajišťuje potřeby, zabezpečuje poradenství a řeší sociální problematiku seniorů, zdravotně postižených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

  Vykonává funkci veřejného opatrovníka a rozhoduje o zvláštním příjemci důchodu.

  Eviduje a vydává Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, Označení vozidla praktického lékaře ve službě, Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče, Označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb a Kartu SENIOR TAXI.
 • Odbor školství

  Odbor školství zajišťuje provoz mateřských a základních škol, základní umělecké školy a městského domu dětí a mládeže, zřizovaných městem. Organizuje Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázních a zápis dětí do mateřských škol.

 • Odbor legislativy, správních agend a Živnostenský úřad

  Živnostenský úřad vydává živnostenská oprávnění, provádí přerušení nebo pokračování v provozování živnosti, ruší podnikatelská oprávnění, vede živnostenský rejstřík, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, vede „Evidenci zemědělského podnikatele“ a funguje jako spotřebitelský ombudsman. Prostřednictvím živnostenského úřadu může ohlašovatel souběžně s ohlášením živnosti učinit oznámení také na příslušnou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Místní příslušnost podnikatelů byla zrušena.

  Dále v oblasti právní projednává přestupky a některé správní delikty, zajišťuje realizaci trestu obecně prospěšných prací.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​