Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Sběrný dvůr odpadů

Město Mariánské Lázně změnilo systém sběru nebezpečnýchSběrný dvůr Mariánské Lázně a objemných složek komunálního odpadu, vyprodukovaných činností fyzických osob z provozu domácností.

Pro občany Mariánských Lázních je sběr ZDARMA

Jednorázové mobilní sběry byly zrušeny a nahrazeny odebíráním ve sběrném dvoře odpadů v průběhu celého roku. Hlavním důvodem byla dlouhá časová prodleva mezi jednotlivými mobilními sběry a jejich nízká efektivita v porovnání s reálnou produkcí odpadů.

Do sběrného dvora můžete předávat nebezpečné a objemné odpady specifikované v níže uvedeném seznamu. Náklady na jejich odstranění hradí následně město Mariánské Lázně.

 

Umístění

Sběrný dvůr Mariánské Lázně

provozní areál TECHNICKÉHO A DOPRAVNÍHO SERVISU, s.r.o.
U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 725 956 295

Občané s trvalým bydlištěm v okolních obcích se o systému sběru objemných a nebezpečných odpadů z provozu domácností dozví na svém příslušném obecním úřadě.

 

Provozní doba

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 hod. – 11.00 hod. a od 12.00 hod. – 16.00 hod.
Středa 8.00 hod. – 11.00 hod. a od 12.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota 8.00 hod. – 11.00 hod.
Ve dnech státních svátků je sběrný dvůr uzavřen

 

Povinnosti občanů města

  1. zastavit vozidlo na úrovni přímého vjezdu do sběrného dvora, vyčkat na příchod obsluhy sběrného dvora a dále se řídit jejími pokyny.
  2. předložit obsluze sběrného dvora průkaz totožnosti, který prokazuje trvalé bydliště na území města Mariánské Lázně (z důvodu zákonné povinnosti města Mariánské Lázně ve věci vedení evidence odpadů a kontroly, zda-li se jedná o odpad, který je předmětem tohoto systému)
  3. po vyplnění evidence odpadů obsluhou sběrného dvora stvrdit svým vlastnoručním podpisem pravdivost zapsaných údajů

Pozn.: V případě neumožnění kontroly identifikace osoby, zjištění trvalého bydliště mimo území města Mariánské Lázně nebo pokud se bude jednat o odpad, který není součástí níže uvedeného seznamu, náklady spojené s odevzdáním přivezeného odpadu si hradí fyzická osoba z vlastních finančních prostředků.

 

Bezplatný režim odpadů se nevztahuje

  • na odpady vyprodukované fyzickými osobami, které nemají nebo neprokáží trvalé bydliště na území města Mariánské Lázně
  • na odpady, které nejsou v níže uvedeném seznamu vyjmenovány
  • na odpady vznikající podnikatelskou činností právnických osob a fyzických osob podnikajících

 

Seznam odpadů

Kód odpadu Název odpadu
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150107 Skleněné obaly
150110  * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
200113  * Rozpouštědla
200114  * Kyseliny
200115  * Zásady
200117  * Fotochemikálie
200119  * Pesticidy
200121  * Zářivky celé
Výbojky rtuťové, halogenové sodíkové
Zářivky a výbojky rozbité
200123  * Vyřazená zařízení obsahující CHCIF – lednice, mrazáky
200125 oleje a tuky
200126  * Olej a tuk neuvedený pod č. 200125
200127  * Barvy, tiskařské barvy, lepidla
a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129  * Detergenty obsahující nebezpečné látky
200133  * Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly
160601, 160602 nebo 160603 a netříděné baterie obsahující tyto baterie
200135  * Vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123
200307 Objemný odpad – nábytek, koberce, lina, pračky
a další podobné dosloužilé vybavení domácností
200140 Kovy
200201 Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
/např. větve a dřevo ke štěpkování, tráva, listí, vypleté plevele, natě apod./

* nebezpečný odpad

 

Služba pro občany Mariánských Lázní

TDS nabízí odvoz objemného odpadu do sběrného dvora.

Je možno si objednat přistavení kontejneru, či valníku. Odpad je nutné roztřiďovat (v případě neroztříděného odpadu účtujeme i činnost pracovníků při rozdělování odpadu na sběrném dvoře).

Ceník prací pro občany města Mariánské Lázně

POLOŽKA

Cena v Kč vč. DPH

Kontejner

       1 500,-- Kč za 1 ks

roztřídění odpadu při vyložení kontejneru na sběrném dvoře

          600,-- Kč za 1 kontejner

Valník

         1 000,-- Kč za 1 ks

roztřídění odpadu při vyložení kontejneru na sběrném dvoře

          400,-- Kč za 1 valník

Jednorázový odvoz bez nutnosti přistavení valníku či kontejneru

          400,-- Kč za odvoz

 

Kontakty pro objednání

sekretariát p. Gabriela Petrášková 
Tel.: 354 622 133
Email: sekretariat@tds-ml.cz          

svoz odpadu p. Lenka Faměrová
Tel.: 354 624 468
E-mail: ekonom@tds-ml.cz

 

Upozornění

Odkládání odpadu okolo nádob na odpad je považováno za vytváření černých skládek, což může být pokutováno až do výše 200 000,-- Kč.

Občané Mariánských Lázní mají možnost předat bezplatně do sběrného dvora:

Objemný odpad – nábytek, koberce, lina, pračky a další podobné dosloužilé vybavení domácností; Papírové a lepenkové obaly; Plastové obaly; Skleněné obaly; Hliníkové obaly, Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; Rozpouštědla; Kyseliny; Zásady; Fotochemikálie; Pesticidy; Zářivky; Výbojky; Vyřazená zařízení obsahující CHCIF – lednice, mrazáky; Oleje a tuky;  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky; Detergenty obsahující nebezpečné látky; Baterie a akumulátory; Vyřazená elektrická a elektronická zařízení; Kovy; Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (např. větve a dřevo ke štěpkování, tráva, listí, vypleté plevele, natě apod.)

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​