Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odborný lesní hospodář

Odborný lesní hospodář

Ze zákona o lesích

 1. Dle ust. § 37 odst. 1 je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesní hospodářem (dále jen OLH) hospodaření v lesích. OLH zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle zákona o lesích a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
 2. Dle ust. § 37 odst. 3 má vlastník lesa právo vybrat si OLH; jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání  a odborné lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost OLH sám i bez udělení licence.
 3. Ust. § 37 odst. 5: Každou změnu OLH je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.
 4. Ust. § 37 odst. 6: Pokud si vlastník lesa nevybere OLH sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy, funkci OLH právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby (tyto náklady na jeho činnost pak hradí stát).

 

Podmínky pro udělení licence

 1. starší 18 let
 2. občanství ČR nebo členského státu EU
 3. je způsobilost  k právním úkonům  - k posouzení bezúhonnosti osoby požádá orgán SSM o vydání výpisu z evidence rejstříků trestů
  bezúhonnost – skutková podstata nesmí souviset s předmětem licence nebo trestný čin,kde je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování činnosti, která je předmětem licence
 4. u právnické osoby musí mít obecné podmínky její odpovědný zástupce (FO)

 

Obsah žádosti

Žadatelem o licenci je fyzická osoba

 1. jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu,
 2. obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,
 3. identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
 4. označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
 5. úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání,
 6. popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,

Žadatelem o licenci je právnická osoba

 1. obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele,
 2. jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele,
 3. identifikační číslo,
 4. výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce,
 5. označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
 6. jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce,
 7. úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,
 8. popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe,
 9. výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší než šest měsíců.

Při posuzování podmínek pro udělení licence se odborné lesnické vzdělání dokládá

 1. diplomem o absolvování studia na lesnické fakultě příslušné vysoké školy, studijního oboru lesní inženýrství, ukončeného státní závěrečnou zkouškou,
 2. vysvědčením o maturitní zkoušce na střední lesnické škole, studijní obor lesnictví nebo lesní hospodářství.

Lesnické vzdělání:

Vysokoškolské + 3 roky praxe

Středoškolské + 10 praxe

 

Platnost licence

Lience se uděluje na dobu 10 let, platnost licence se prodlužuje o dalších 10 let. Žádost o prodloužení licence se předkládá 2 měsíce před skončením její platnosti.V žádosti o prodloužení licence sdělí její žadatel:

a) je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, číslo občanského průkazu, bylo-li přiděleno; obchodní firmu, pokud pod touto obchodní firmou podniká; státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie; identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, číslo licence a její předmět,

b) je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo a právní formu žadatele, jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele, identifikační číslo, osobní údaje odpovědného zástupce, číslo licence a její předmět.

 

Poplatky

100 Kč

 

Formuláře

 • Oznámení o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře
 • Oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru části rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu
 • Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu
 • Těžba v porostech do 80 let
 • Povolení delší lhůty pro zalesnění, zajištění

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Související předpisy

 • zákon č. 289/1995 Sb., § 33 odst. 3

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​