Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Pronájem pozemků

Informace o prodeji, pronájmu, pachtu pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně a zřizování věcných břemen přes parcely města

Prodeje a pronájmy pozemků ve vlastnictví města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce o pronájem, pachtu pozemku

 1. zašle na MěÚ – odbor majetku (dále jen OM) žádost, která bude obsahovat tyto náležitosti:
  • číslo pozemkové nebo stavební parcely s uvedením katastrálního území a výměry (upřesnění těchto údajů může žadatel před podáním žádosti konzultovat na odboru FAM)
  • účel pronájmu
  • doba pronájmu
  • jméno a příjmení vč. data narození u fyzické osoby, název organizace vč. sídla a IČ, DIČ u právnické osoby
 2. záměr pronájmu je ve smyslu § 39 zákona obcích zveřejněn na dobu minimálně 15 dní
 3. cena pronájmu (nájemné) za dočasně užívané pozemky ve vlastnictví města  je upravena usnesením Městské rady Mariánské Lázně č. 649/18
 4. po uplynutí doby zveřejnění je žádost předložena radě města (dále jen RM) k projednání
 5. o výsledku jednání RM je žadatel informován
 6. na základě schválení pronájmu radou města je vypracována nájemní, pachtovní  smlouva

 

Cena pronájmu

 

Formuláře

 • Žádost o pronájem/pacht/prodej nemovitých věcí, pozemků

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Kontakt

MěÚ Mariánské Lázně - majetek města
Pracoviště Terezián 3.patro
Ruská 74
Mariánské Lázně

Ing. Pavla Trčová
Tel.: +420 354 922 152
E-mail: pavla.trcova@muml.cz

Mgr. Veronika Vyskočilová
Tel.: +420 354 922 136
E-mail: veronika.vyskocilova@muml.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​