Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Označení vozidla domácí zdravotní péče

Označení vozidla domácí zdravotní péče

Označení vozidla domácí zdravotní péče O 5bDomácí zdravotní péče

Podmínky a postup

Podmínkou je podání žádosti na odboru sociálních věcí MěÚ Mariánské Lázně

 

Zahájení řešení

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti na předepsaném tiskopise, namísto písemného vyhotovení rozhodnutí lze v souladu s § 151 správního řádu vydat žadateli pouze doklad a o vydání pouze učinit záznam do spisu. O vydaných označeních vede obecní úřad obce s rozšířenou působností evidenci.

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně - odbor sociálních věcí

Pracoviště:

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně

UPOZORNĚNÍ

 • Vstup do budovy je možný pouze zadním vchodem.
 • Vstup na odbor sociálních věcí NENÍ BEZBARIÉROVÝ. V případě zdravotního hendikepu, který Vám komplikuje chůzi po schodech, kontaktujte referenta s předstihem, telefonicky. Vaše požadavky budou řešeny individuálním přístupem.  

 

Mgr. Roman Nováček

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 3
Tel.: +420 354 922 309
E-mail: roman.novacek@muml.cz

 

Podmínky vydání označení č. O 5b

Žadatel, který je poskytovatelem domácí zdravotní péče, musí k žádosti o vydání označení č. O 5b přiložit:

 

a) je-li žadatelem fyzická osoba:

 • průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
 • rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané   krajským úřadem (zákon o zdravotních službách) a
 • adresu místa kontaktního pracoviště

 

b) je-li žadatelem právnická osoba:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách)
 • seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení č. O 5b, včetně potvrzení o tom, že to jsou její zaměstnanci a
 • adresu místa kontaktního pracoviště

 

 • Označení č. O 5b může být vydáno pouze držiteli rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování domácí zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Domácí zdravotní péčí je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče (ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách).

 

Práva vázaná na užívání označení č. O 5b

1. Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5b nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající ze značky „Zákaz stání“, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (§ 67 odst. 5 zákona o silničním provozu).

2. Na vozidla označená označením č. O 5b se jako na vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče ve smyslu § 9 vyhlášky č. 294/2015 Sb. vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky č. E 13 „jen zásobování“, „mimo zásobování“, resp. „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhu“.

 

Podmínky užívání označení č. O 5b

1. Označení č. O 5b je povoleno používat výlučně v jednotlivých případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy je jeho užití spojeno s poskytováním domácí zdravotní péče.

2. Označení č. O 5b se vydává poskytovateli domácí zdravotní péče jako fyzické osobě/právnické osobě a je nepřenosné na jinou osobu. Vztahuje se k vozidlu, které poskytovatel domácí zdravotní péče v daném případě používá k přepravě, přičemž poskytovatel domácí zdravotní péče nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla. Neoprávněné použití označení č. O 5b, ať už poskytovatelem domácí zdravotní péče nebo jinou osobou je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů (zejména podle zákona o přestupcích).

3. Přestane-li držitel označení č. O 5b splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto označení neprodleně odevzdat orgánu, jenž je vydal, neboť důvody pro jeho oprávněné užívání pominuly. O odevzdání označení č. O 5b vydá přejímající úředník potvrzení. Odevzdané označení obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží nebo znehodnotí. Při skartaci označení č. O 5b se postupuje podle skartačního řádu úřadu.

4. V případě ohlášení ztráty či odcizení označení č. O 5b zaznamená obecní úřad, který označení vydal, pozbytí jeho platnosti v evidenci vydaných označení a na základě žádosti podle čl. 3 vydá označení nové. Je-li po vydání nového označení úřadu následně doručeno označení ztracené nebo odcizené, úřad toto označení jako neplatné znehodnotí ve smyslu odst. 3 tohoto článku. Nebylo-li dosud nové označení vydáno, vrátí úřad doručené označení jeho oprávněnému držiteli.

5. Dojde-li k poškození označení č. O 5b nebo jeho zničení, odevzdá jej jeho držitel obecnímu úřadu, který jej vydal. Tento úřad odevzdané označení znehodnotí, což zaznamená v evidenci vydaných označení a na základě žádosti podle čl. 3 vydá označení nové.

6. Je-li úřadu obce s rozšířenou působností doručeno nalezené označení č. O 5b, postoupí je úřadu vydávajícímu, který označení zadrží a naloží s ním podle předchozích odstavců.

7. V případě zjištění, že držitel označení č. O 5b přestal splňovat podmínky pro vydání označení O 5b a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

1. Označení č. O 5 je povoleno používat výlučně v jednotlivých případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy jeho užití spojeno s výkonem činnosti praktického lékaře ve službě.

2. Označení č. O 5 se vydává lékaři jako fyzické osobě a je nepřenosné na jinou osobu. Vztahuje se k vozidlu, které praktický lékař ve službě v daném případě používá k přepravě, přičemž lékař nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla. Neoprávněné použití označení č. O 5, ať už lékařem nebo jinou osobou je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů (zejména podle zákona o přestupcích).

3. Přestane-li držitel označení č. O 5 splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto označení neprodleně odevzdat orgánu, jenž je vydal, neboť důvody pro jeho oprávněné užívání pominuly. O odevzdání označení č. O 5 vydá přejímající úředník potvrzení. Odevzdané označení obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží nebo znehodnotí.

4. Dojde-li k poškození označení č. O 5 nebo jeho zničení, odevzdá jej jeho držitel obecnímu úřadu, který jej vydal.

 

Formuláře

Formulář stahujte zde - klikněte

 • Označení vozidla domácí zdravotní péče O 5b

 

Poplatky

Nejsou žádné správní poplatky.

 

Lhůty pro vyřízení

Datum odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení, které je ukončeno vydáním rozhodnutí. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle však do 60 dnů od zahájení řízení.

 

Opravné prostředky

Žadatel je při vydání označení č. O 5b poučen o tom, že rozhodnutí o vydání označení č. O 5b nabývá podle § 151 odst. 3 správního řádu právní moci a právních účinků dnem převzetí označení č. O 5b a nelze se proti němu odvolat.

 

Sankce při nedodržení povinností

V případě zjištění, že držitel označení č. O b5 přestal splňovat podmínky pro vydání označení O 5b a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​