Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Kácení dřevin mimo les

Ve správním obvodu města, a to i na části spadající do CHKO Slavkovský les, povolují kácení dřevin rostoucích mimo les a předepisují případnou náhradní výsadbu.

Povolení kácení

Povolení ke kácení je třeba u všech dřevin rostoucích ve významném krajinném prvku (přímo ze zákona to jsou rašeliniště, rybníky, jezera, vodní toky a údolní nivy, potom ostatní takto registrované části krajin – viz. významné krajinné prvky) nebo ve stromořadí, dále u stromů s obvodem kmene větším jak 80 cm (měřeno v 1,3 m nad zemí) nebo u zapojených porostů dřevin s plochou nad 40 m2.  Povolení se naopak nevyžaduje pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a dále pro dřeviny rostoucí v zahradách. Pro tyto účely se zahradou rozumí pozemek u bytového nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. K ořezu (ošetření) stromů (vyjma stromů památných) není potřeba žádné formální vyjádření či rozhodnutí orgánů ochrany přírody a krajiny.

V případě, že důvodem ke kácení dřevin je umístění stavby nebo jiné činnosti, která je dále povolována stavebním úřadem či jiným správním orgánem, vydává orgán ochrany přírody a krajiny ve věci kácení dřevin závazné stanovisko podle § 149 správního řádu. Toto závazné stanovisko nabývá právní moci s rozhodnutím, pro které je závazným podkladem.

 

Kdo může žádat

Žádat je oprávněn vlastník pozemku, na němž stromy rostou (vlastník stromů), či nájemce se souhlasem (písemným) vlastníka pozemku či jiná osoba s právně doloženým vztahem k pozemku a tedy i předmětným stromům (např. správci státního majetku).

 

Žádost bude obsahovat

  • jméno a adresu žadatele
  • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les
  • specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí nebo plochy zapojeného porostu
  • zdůvodnění žádosti

Kácet bez povolení lze i v případě, že stavem stromu je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí–li škoda značného rozsahu. V tomto případě je povinnost oznámit kácení do 15 dnů příslušnému úřadu – na území CHKO Slavkovský les správě oblasti, mimo území CHKO na OŽP MěÚ Mariánské Lázně. Náležitosti oznámení jsou stejné jako u žádosti o kácení.

 

Pokuty

Kácení dřevin rostoucích mimo les bez potřebného povolení nebo nesplnění oznamovací povinnosti jsou protiprávním jednáním, za které se ukládají sankce (pokuty)

 

Formuláře

Zákon neobsahuje závazný formulář pro podání žádosti o kácení, je však možno použít formuláře zde přiložené

  • Oznámení o kácení dřevin
  • Žádost o povolení kácení

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Související předpisy

  • vyhlášky č. 395/1992 Sb., § 8

 

Kam zajít

MěÚ Mariánské Lázně – odbor životního prostředí
Pracoviště Tuzex
Příčná 647
Mariánské Lázně

Ing. Miroslav Trégler
Tel.: +420 354 922 138
E-mail: miroslav.tregler@muml.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​