Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Zemědělský podnikatel

Podnikání v zemědělství

Podnikání v zemědělství  upravuje zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (zemědělský zákon) ve znění pozdějších předpisů http://eagri.cz/public/eagri/farmar/EZP/formulare-k-podani/ (eagri.cz)

Zemědělským podnikatelem podle výše uvedeného zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o zemědělství.

 

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách se rozumí:

  • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
  • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání  a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
  • produkce chovných  a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená výše
  • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
  • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
  • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Zemědělský podnikatel je rovněž oprávněn poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Jestliže fyzická nebo právnická osoba hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

V Mariánských Lázních je touto činností pověřen Obecní živnostenský úřad.

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e zákona o zemědělství, obecní úřad s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

 

Formuláře

Formuláře žádostí jsou k dispozici na stránkách eAgri.cz (Portál farmáře - Evidence zemědělských podnikatelů-Formuláře k podání) nebo je možné formulář vyzvednout a zároveň vyplnit přímo na zdejším živnostenském úřadě, kde Vám pracovníci úřadu rádi poskytnou radu jak s vyplněním formuláře, tak s problematikou podnikání v zemědělství.  

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou vybírané správními orgány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro zápis zemědělského podnikatele do evidence podle zákona o zemědělství činí poplatek 1000 Kč a poplatek pro případ změny zápisu v této evidenci činí 500 Kč (jedná-li se o změnu neidentifikačních údajů), v případě změny identifikačních údajů, např. sídla fyzické osoby, činí poplatek 100 Kč.

Původní osvědčení vydávaná samostatně hospodařícím rolníkům podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, platila pouze do 30.4.2009.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​