Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Studny bez povolení

Studny bez povolení

Studny jednotlivých fyzických osob (domácností) bez povolení

Studna bez povolení k odběru podzemní vody

Pokud dochází k odběru podzemní vody bez platného povolení (a nejedná se o studnu vybudovanou před rokem 1955 – viz výše), je třeba požádat o vydání povolení.

 

Studna bez stavebního povolení

Stavba studny byla postavena bez stavebního povolení.

Pokud vlastník (stavebník) studny požádá o její dodatečné povolení a předloží veškeré doklady k žádosti o povolení její stavby, vodoprávní úřad vede řízení o podané žádosti. Ve správním řízení lze stavbu dodatečně povolit podle příslušných právních předpisů (studna není umístěna v rozporu se záměry územního plánování; prokáže se, že není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje a není vybudována v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmen chráněným zvláštním předpisem).

 

Studna bez kolaudačního rozhodnutí

Studna byla v minulosti řádně povolena, ale nebyla zkolaudována nebo uvedena do trvalého užívání podle předchozích právních předpisů, platí u staveb, pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona (tj. 1.1.2007). Žadatel předloží vodoprávnímu úřadu návrh (žádost) na formuláři podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě podané žádosti bude zahájeno kolaudační řízení.

 

Související informace

Legalizace studny

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​