Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Studny bez povolení

Studny bez povolení

Studny jednotlivých fyzických osob (domácností) bez povolení

Studna bez povolení k odběru podzemní vody

Pokud dochází k odběru podzemní vody bez platného povolení (a nejedná se o studnu vybudovanou před rokem 1955 – viz výše), je třeba požádat o vydání povolení.

 

Studna bez stavebního povolení

Stavba studny byla postavena bez stavebního povolení.

Pokud vlastník (stavebník) studny požádá o její dodatečné povolení a předloží veškeré doklady k žádosti o povolení její stavby, vodoprávní úřad vede řízení o podané žádosti. Ve správním řízení lze stavbu dodatečně povolit podle příslušných právních předpisů (studna není umístěna v rozporu se záměry územního plánování; prokáže se, že není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje a není vybudována v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmen chráněným zvláštním předpisem).

 

Studna bez kolaudačního rozhodnutí

Studna byla v minulosti řádně povolena, ale nebyla zkolaudována nebo uvedena do trvalého užívání podle předchozích právních předpisů, platí u staveb, pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona (tj. 1.1.2007). Žadatel předloží vodoprávnímu úřadu návrh (žádost) na formuláři podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě podané žádosti bude zahájeno kolaudační řízení.

 

Související informace

Legalizace studny

 

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​