Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Základní informace

Zdravé Mariánské Lázně

Co jsou to zdravá města?

Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO. 

Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel (životním a sociálním prostředím, rozvojem města,…). Města, obce, regiony se sdružují do tzv. národních sítí, které jim umožňují výměnu zkušenosti v oblasti podpory kvality veřejné správy, kvality strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví.

V České republice jde o mezinárodně certifikovanou asociaci Národní síť zdravých měst. Ta poskytuje členským obcím, městům, mikroregionům a krajům cenné informace k  finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni. 

Zdravé Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně bylo přijato do Národní sítě Zdravých měst v červenci 2015 a okamžitě začalo s realizací projektu Mariánské Lázně – Zdravé město, ve kterém se snaží ve spolupráci s obyvateli dohodnout o jeho rozvoji, tak aby se zde kvalitně a bezpečně žilo. Předpokladem pro to je kvalitní strategický plán s jehož tvorbou město Mariánské Lázně také začíná.

V rámci podpory Zdravého města by měla proběhnout celoročně řada akcí a diskuse k problémovým a rozvojovým oblastem města např. kulaté stoly, panelové diskuse a Fórum Zdravého města. Zároveň by se město mělo podílet i na nějakých celorepublikových akcí.

Informace o všech akcích naleznete v sekci Veřejná setkání a kampaně. Informace o aktuálně připravovaných či pořádaných akcích a také další informace k možnostem jak se zapojit najdete v sekci Zapojte se! (odkaz).

Co je  to Místní Agenda 21?

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek.

Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí. MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit.

Česká republika přistoupila k podpoře udržitelného rozvoje vládními usneseními č. 1242 ze dne 08.12.2004 schválením Strategie udržitelného rozvoje ČR a následně dne 11.01.2010 schválila Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. V roce 2012 schválila Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020.

Kde najdete více informací?

Co znamená Zdravé město pro naše občany?

 • Máte příležitost sami definovat problémy města.
 • Máte možnost podílet se na hledání řešení mnoha problémů.
 • Máte možnost zapojit se do tvorby Strategického plánu města.
 • Můžete sledovat postup řešení vámi pojmenovaných problémů.
 • Získáte informace jak o dění na radnici a jejích aktivitách, tak o problematice udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí v průběhu našich kampaní.

Co znamená Zdravé město pro náš úřad?

 • Umožní koordinovat různé činnosti a dosahovat synergického efektu.
 • Umožní zjišťovat názory a postoje veřejnosti.
 • Umožní nám najít nejvhodnější řešení palčivých problémů.
 • Umožní vzájemné pochopení mezi různými skupinami občanů města - politiky, úředníky, partnery z neziskového a podnikatelského sektoru a odbornou i širokou veřejností
 • Umožní nám sledovat postup a důsledky realizace přijatých opatření.
 • Umožní nám zavedení strategického plánování a řízení
 • Pokud se chcete zapojit, kontaktujte zástupce komise Zdravého města a místní Agendy 21

 

Aktivity místní Agendy 21 jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie.

Příprava Strategického plánu a navazujících akčních plánů je spolufinancována z prostředků Evropské unie

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​