Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Taxislužba

Změny v taxislužbě od 1.7.2020

Vážení provozovatelé taxislužby, řidiči taxislužby   a nově i zprostředkovatelé taxislužby. 

Ve středu 1. července 2020 nabyl účinnosti zákon č.  115/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Vedle klasické taxislužby se svítilnou a taxametrem bude možné snadnějším způsobem provozovat taxislužbu na základě objednávky v mobilní aplikaci. Spolu s touto změnou se zavádí odpovědnost zprostředkovatelů  (např. taxi dispečink, provozovatel aplikace, anebo hotel) za to, že zprostředkují pouze legální taxislužbu , dále pak nová povinnost dopravců označit každé vozidlo taxislužby evidenční nálepkou.

Co to znamená pro cestující?

Novela zavádí  vedle  současné  klasické  taxislužby  a  taxislužby  na  základě  písemné  smlouvy  taxislužbu na základě elektronické objednávky.

klasické  taxislužby se  nic nemění. Pokud si cestující objedná taxi přímo z ulice nebo například telefonicky, bude mu poskytnuta přeprava vozidlem se střešní svítilnou změřená  taxametrem a po jízdě dostane doklad o přepravě vytištěný z tiskárny taxametru.

Současně zůstává možnost objednat si přepravu a sjednat její podmínky v písemné smlouvě.  Taková smlouva musí obsahovat údaje o trase, datu přepravy, cestujících a ceně. Tento druh  taxislužby  může  být  poskytnut  i  vozidlem  označeným  střešní  svítilnou,  pokud  je  vybaveno  taxametrem, ale taxametr se použít nemusí. Tento způsob objednání taxislužby je vhodný  například pro svatby nebo firemní přepravy. Uzavřená smlouva nemusí být v papírové podo bě, ale může být doložena i v elektronické podobě. Nově je možno uzavřít takovou smlouvu i  bezprostředně před přepravou.

V nově zavedené elektronické objednávce, typicky v mobilní aplikaci, musí být cestující před  objednáním přepravy seznámen s konečnou cenou za přepravu. To znamená, že cenu nelze  stanovit dodatečně například na základě ujeté vzdálenost zjištěné prostřednictvím GPS, ale její  konkrétní  výše  musí  být  cestujícímu  známa  již  před  objednáním  přepravy.  Po  objednávce  přepravy se cestující v aplikaci dozví údaje o dopravci, vozidle a řidiči, který přepravu provede.  Všechny informace o uskutečněné jízdě obdrží cestující po přepravě ještě do emailu, například  pro účely reklamace.

Žlutá evidenční nálepka

Po  uplynutí  půlročního  přechodného  období  budou  muset  být  všechna  vozidla  taxislužby  označena  žlutou  evidenční  nálepkou.  Cestující  díky  tomu  pozná,  že  se  jedná  o  evidované  vozidlo  taxislužby,  což  znamená,  že  je  pojištěné  a  podrobuje  se  častějším  technických  prohlídkám. Evidenční nálepka také umožní policii a kontrolním orgánům rozpoznat vozidla  taxislužby včetně těch nevybavených taxametrem, což spolu s povinností zprostředkovatelů  (např. taxi dispečinků, provozovatelů aplikací nebo hotelů) zprostředkovat legální taxislužbu,  přispěje k tomu, aby práci řidiče taxislužby nevykonávali neprověření řidiči nebo cizinci, kteří  pobývají na území České republiky nelegálně.

Co se mění pro řidiče? 

Novela  ruší  zmocnění  měst  stanovovat  zkoušku  z  místopisu.  To  znamená,  že  řidič  může  vykonávat práci řidiče taxislužby v jakémkoliv městě v České republice, pokud má platné  oprávnění řidiče taxislužby. Toto oprávnění je vyžadováno i v případě přeprav objednaných  prostřednictvím elektronických objednávek. 

Řidiči mohou využívat libovolně všech druhů taxislužby. Pokud  řídí  vozidlo  vybavené  taxametrem, nemusí nově při provozování taxislužby přes elektronické objednávky (aplikaci) nebo na základě písemné smlouvy obsluhovat taxametr a zároveň nemusí z vozidla sejmout  střešní svítilnu. Pro klasickou taxislužbu je použití střešní svítilny nadále povinné. Po uplynutí  půlročního  přechodného  období  nebude  smět  řidič  poskytovat  přepravy  vozidlem,  které  nebude označené evidenční nálepkou. Porušení této povinnosti způsobí nespolehlivost řidiče,  tedy mu bude odňato oprávnění řidiče taxislužby a nebude moci tuto práci vykonávat. 

 Současně dochází k drobným úpravám oprávnění a průkazu řidiče taxislužby. Pokud už řidič  nechce vykonávat práci řidiče taxislužby, může nově požádat o to, aby mu bylo oprávnění  odňato. Osoby s přiznaným azylem už nemusí při žádosti o oprávnění dokládat výpis z rejstříku trestů z domovské  země  a  bude  postačovat  doložení  rozhodnutí  o  přiznání  mezinárodní  ochrany. 

Novela upravuje možnost využívat starý průkaz v případě změny jména nebo vydání nového  průkazu  z  důvodu  poškození  starého  do  vydání  nového,  zároveň  umožní,  aby  kontrolní  pracovník zadržel řidiči průkaz pro podezření ze spáchání závažného porušení zákona, i když  ho řidič fyzicky nepředloží. 

Co se mění pro dopravce? 

 Novela  zavádí  povinnost,  aby  každé  vozidlo  taxislužby  (vybavené  taxametrem  i  bez  taxametru) bylo označeno evidenční nálepkou. K nově zaevidovanému vozidlu získá dopravce  evidenční nálepku při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby. Stávající vozidla mohou  být až do 1. ledna 2021 provozována bez této nálepky. Do této doby si každý dopravce musí  ke svému vozidlu na dopravním úřadu tuto nálepku pořídit. Za vydání evidenční nálepky se  vybírá správní poplatek 500 Kč. Při soukromém provozu nálepka se nesnímá, ale při vyřazení  vozidla je ji dopravce povinen odstranit. 

 Dopravci mají nově povinnost, aby byli zapsáni v Registru silničních vozidel jako provozovatelé vozidla na IČO. Pokud má dopravce jako vozidlo taxislužby zapsáno vozidlo,  které má v Registru silničních vozidel evidováno jako nepodnikající fyzická osoba, musí tento  nedostatek v tomto registru napravit, jinak mu dopravní úřad nevydá evidenční nálepku a  vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby. 

 Pokud  mají  dopravci  vozidlo  vybavené  taxametrem,  mohou  poskytovat  všechny  druhy  taxislužby. Vozidlem bez taxametru, mohou poskytovat pouze přepravy přes elektronickou objednávku  nebo  písemnou  smlouvu.  Vozidlo  vybavené  taxametrem  může  být  označené  střešní svítilnou, i pokud je jím poskytována přeprava na základě smlouvy nebo elektronické  objednávky.  Vozidlo  bez  taxametru  nikdy  nesmí  být  označeno  střešní  svítilnou.  V  případě  soukromého provozu nebo jiného podnikání (např. rozvozu jídla) nesmí být na vozidle střešní  svítilna. 

 U  vozidel  vybavených  taxametrem  se ruší  povinnost  mít paměťovou  jednotku  a  pořizovat  záznamy  o  provozu  vozidla.  Dopravci  samozřejmě  mohou  i  nadále  používat  paměťovou  jednotku pro své účely. Pro všechny druhy taxislužby platí, že dopravce má povinnost zajistit,  aby byla přeprava poskytnuta evidovaným vozidlem taxislužby, které řídí držitel oprávnění  řidiče taxislužby. 

 U klasické taxislužby zůstává povinnost používat vozidlo vybavené taxametrem a označené  střešní svítilnou. Cena za přepravu je určena na základě měření taxametrem a dopravce má  povinnost uchovávat záznamy o přepravě (stvrzenky z taxametru) po dobu tří let a na žádost  cestujícího vydat doklad o přepravě. 

Písemnou smlouvu, která shrnuje podmínky přepravy a cenu za ní, je nyní možné sjednat  přímo před zahájením přepravy. Novela detailně stanovuje, jaké jsou náležitosti této smlouvy  a  dopravce  musí  zajistit,  aby  tuto  smlouvu  měl  v  den  přepravy  řidič  u  sebe,  a  následně  archivovat  tuto  smlouvu  po  dobu  tří  let.  Pokud  dopravce  nesplní  požadavky  na  uzavření  písemné smlouvy, je povinen poskytnout přepravu vozidlem s taxametrem. 

 Nové  elektronické  objednávky  umožňují  jednoduchým  způsobem  poskytnout  cestujícím  pohotovostní přepravu bez využití taxametru. Cestující se před objednáním musí dozvědět  konečnou cenu a informace o případném zprostředkovateli (provozovateli aplikace). Před  jízdou  musí  znát  údaje  o  dopravci,  vozidle  a  řidiči  a  shrnutí  těchto  údajů  obdržet  bezprostředně po ukončení přepravy emailem. Potvrzení zasílané emailem musí mít řidič v  den přepravy u sebe a dopravce ho po tři roky archivuje. 

Kdo je zprostředkovatel a co má za povinnosti? 

 Zprostředkovatel taxislužby je ten, kdo za úplatu zprostředkuje cestujícímu přepravu formou  taxislužby. Jedná se např. o   provozovatele  aplikací,   taxi   dispečinky,   anebo   hotely.  Zprostředkovatelem není ten, kdo zdarma někomu jinému objedná taxi. Zprostředkovatel má povinnost zprostředkovat pouze „legální  taxislužbu“.  To  znamená,  že  odpovídá  za  to,  že  přepravu provede držitel koncese pro silniční motorovou dopravu vozidlem evidovaným pro  taxislužbu, které bude řídit držitel oprávnění řidiče taxislužby. 

Zakotvení  odpovědnosti  zprostředkovatelů  za  přepravu  je  reakcí  na  to,  že  někteří  velcí  zprostředkovatelé       umožňovali       nebo dokonce organizovali provozování taxislužby  prostřednictvím dopravců a řidičů, kteří nesplňovali zákonem stanovené podmínky a mnohdy  ani  neměli  právo  pracovat  nebo  pobývat  na  území  České  republiky,  čímž  docházelo  k  ohrožování cestujících a narušení podnikatelského prostředí.   

Umístění nálepky

Vzor umístění

 

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​