Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Sociální pracovník a kurátor pro dospělé

Sociální pracovník a kurátor pro dospělé

Nejčastěji řešené životní situace:

 • Poradenství a informace o sociálních službách a jejich poskytovatelích
 • Koordinace, spolupráce, analýza a identifikace potřeb sociálních služeb v rámci území
 • Problematika zdravotně postižených občanů
 • Problematika sociálně vyloučených občanů
 • Vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci
 • Zajišťování kontaktu ve VTOS

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně - odbor sociálních věcí

Pracoviště:

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně

UPOZORNĚNÍ

 • Vstup do budovy je možný pouze zadním vchodem.
 • Vstup na odbor sociálních věcí NENÍ BEZBARIÉROVÝ. V případě zdravotního hendikepu, který Vám komplikuje chůzi po schodech, kontaktujte referenta s předstihem, telefonicky. Vaše požadavky budou řešeny individuálním přístupem.  

 

Ing. Bc. Monika Lišková

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 16
Tel.: +420 354 922 330
E-mail: monika.liskova@muml.cz

 

Vykonává činnosti

Na úseku zvláštního označení motorových vozidel

Eviduje a vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Eviduje a vydává označení vozidla praktického lékaře ve službě.

Na úseku veřejného zdravotního pojištění

Přijímá informaci o propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, ze zdravotnického zařízení.

Přehled ostatních činností

 • V souvislosti s výkonem činnosti sociální práce vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.
 • Zabezpečuje zprostředkování sociální služby nebo kontakt s poskytovateli sociálních služeb.
 • Spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou.
 • Ve spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči.
 • Podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů.
 • Zajišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.
 • Komplexně posuzuje sociální situaci osob včetně poskytování odborného poradenství v různých oblastech sociálně právní ochrany osob v nejširší formě.
 • Poskytuje podporu osobám ohrožených sociálním vyloučením a omezených v přístupu k sociálním systémům v území, podporuje a řeší situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek, zprostředkováním odborné pomoci.
 • Podílí se za město na identifikaci potřeb sociálních služeb v rámci území, tj. vytváření sítí služeb a ošetření všech sociálních situací v rámci komunitního plánování.
 • Zajišťuje základní i specializované sociální poradenství podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákona 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, oba zákony ve znění pozdějších předpisů.
 • Zabezpečuje odborné sociální poradenství osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu se společností.
 • Zabezpečuje poskytování služeb osobám, kterým je ukončena hospitalizace.
 • Zabezpečuje poskytování služeb osobám, které jsou z důvodu neposkytnutí služby v ohrožení zdraví či života.
 • Zabezpečuje depistážní činnosti zaměřenou na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.
 • Zabezpečuje sociální práci zaměřenou na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji.
 • Zabezpečuje spolupráci mezi subjekty, které působí v oblasti ochrany před sociálním vyloučením (poskytovatelé sociálních služeb, další obce, kraje a další instituce a orgány veřejné správy).
 • Zajišťuje, ve spolupráci s Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou při zajišťování a výkonu veřejné služby.
 • Zajišťuje, dle § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi zpracování Závazného stanoviska
 • poskytuje odbornou specializovanou pomoc formou odborného sociálního poradenství a terénní soc. práce včetně depistáže – občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, občanům, proti nimž je vedeno trestná řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomániích, občanům žijícím nedůstojným způsobem života, občanům propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti, přičemž hlavní okruh klientely sociálního kurátora tvoří pachatelé trestné činnosti a mladí občané propuštění z ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti
 • jeho práce s klientem má podobu sociální terapie, směřující k sociální rehabilitaci
 • pro práci s klientem zpracovává sociální anamnézu, sociální diagnózu a individuální socioterapeutický plán
 • podílí se na vypracování individuálního resocializačního plánu v průběhu výkonu trestu odnětí svobody a garantuje návaznost penitenciárního a postpenitenciárního působení na klienta
 • vede evidenci a spisovou dokumentaci klientů, přičemž dbá na ochranu osobních dat
 • spolupracuje se všemi relevantními pracovišti v oboru své kompetence, podle místních podmínek participuje na projektech prevence kriminality
 • pravidelně se účastní vzdělávacích akcí, pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, získané poznatky aplikuje v praxi
 • zpracovává a plní plán kontinuální práce s pachateli trestné činnosti vždy na kalendářní rok
 • po zhodnocení celkové sociální a majetkové situace pomáhá s vyřízením mimořádné okamžité pomoci, dle zákona o pomoci v hmotné nouzi

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​