Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Komunální odpad

Poplatek je zaveden příslušnou obecně závaznou vyhláškou Města Mariánské Lázně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 

Předmět poplatku

Odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města.

 

Poplatník poplatku

Fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 

Plátce poplatku

Společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.                

                             

Základ poplatku

Objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků (popelnic) pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.

V případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba, odvádí se poplatek za minimální základ, kterým je 60 litrů/měsíc.

 

Ohlášení k poplatku

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení (lze využít formulář „Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu“) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. V ohlášení plátce dále uvede:

 • Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
 • Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce.
 • Další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí a počet poplatníků majících v ní bydliště.

 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Změnou se v tomto případě rozumí i změna údajů rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti. K tomuto účelu lze využít formulář „Ohlášení změny místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“.

Veškerá ohlášení lze činit pouze kvalifikovaným podáním písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (DS Města Mariánské Lázně: bprbqms).

 

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 0,65 Kč/litr.

 

Splatnost poplatku

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a odvést ho na účet správce poplatku v termínech:

 • za dílčí období od 1. ledna do 30. června do 15. července příslušného kalendářního roku,
 • za dílčí období od 1. července do 31. prosince do 15. ledna následujícího kalendářního roku.

 

Osvobození a úlevy

Žádné.

 

Sankce, které mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu do 500 tis. Kč.

Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku.

 

ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátce poplatku, kterým je společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník nemovitosti nebo jimi zmocněná osoba, na základě originálu plné moci.

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, oddělení místních poplatků, Příčná 647, Mariánské Lázně, přízemí - vpravo, kancelář č. 1.30.

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Průkaz totožnosti
 • Popřípadě originál plné moci.

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách.

 

Bankovní údaje

 • Číslo účtu: 301177440/0300
 • Variabilní symbol Vám sdělíme, kontaktujte oddělení poplatků.

 

Úhrada poplatku

 • V pokladně městského úřadu.
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu.
 • Poštovní poukázkou a dalšími zákonný způsoby dle daňového řádu.

 

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů:

 • Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
 • Ohlášení změny místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
 • Plná moc.

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Související předpisy

 • Obecně závažná vyhláška č. 8/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení.
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ceník

Ceník platný od 1. 1. 2024

Velikost nádoby

Četnost svozů

Poplatek za měsíc

Poplatek za rok

60 l

1x týdně

169,00

2028,00

1x za 14 dní

85,00

1014,00

Kombinovaný

127,00

1521,00

80 l

1x týdně

226,00

2704,00

1x za 14 dní

113,00

1352,00

Kombinovaný

169,00

2028,00

120 l

1x týdně

338,00

4056,00

1x za 14 dní

169,00

2028,00

Kombinovaný

254,00

3042,00

240 l

1x týdně

676,00

8112,00

1x za 14 dní

338,00

4056,00

Kombinovaný

507,00

6084,00

660 l

1x týdně

1859,00

22308,00

1x za 14 dní

930,00

11154,00

Kombinovaný

1395,00

16731,00

1100 l

1x týdně

3099,00

37180,00

1x za 14 dní

1550,00

18590,00

Kombinovaný

2324,00

27885,00

 

 

 

 

 

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​