Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Podpora obnovy kulturních památek

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR 2023

Příspěvky na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR

Účel poskytnutí příspěvku

Příspěvek se poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturních památek nacházejících se v městské památkové rezervaci a městské památkové zóně.

Akce obnovy může být považována za připravovanou, pouze pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Příspěvky mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky.

Prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nejsou určeny zejména na modernizace objektů, např. na:

 • zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně  technické instalace,
 • nové typy oken a dveří, zasklení izolačním dvojsklem a trojsklem, požární dveře a okna (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu),
 • zřizování obytných podkroví, nové vikýře apod.,
 • úpravy veřejných prostranství, pojízdných a parkovacích ploch, ploch dvorů a dvorků, úpravy komunikací, terénní úpravy,
 • parkové úpravy včetně ošetření zeleně,
 • pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory apod.,
 • kopie sochařských děl.

 

Oprávnění žadatelé

Vlastník kulturní památky nacházející se na území Městské památkové rezervace Mariánské Lázně - obec, město, církev, právnická či fyzická osoba.

Upozornění: Příspěvek nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je poskytován účelový příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče.

 

Podpora ministerstva kultury ČR

Maximálně 50 % z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce, částka je omezena výší přidělené kvóty vypočítané na základě údajů z anketního dotazníku (v r. 2020 byla kvóta pro MPR Mariánské Lázně 400 tis. Kč, v roce 2022 200 tis. Kč).

 

Finanční spoluúčast žadatele

 • V případě, že je žadatelem město či obec, činí povinná spoluúčast žadatele min. 50 % z celkové ceny akce obnovy v příslušném kalendářním roce.
 • V případě, že je žadatelem fyzická či právnická osoba a církev, činí povinná spoluúčast žadatele min. 40 % z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce.  

 

Povinná finanční spoluúčast města či obce v programu

 • V případě, že je žadatelem fyzická či právnická osoba a církev, činí povinná spoluúčast města či obce min. 10 % z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce.

Stanovené finanční podíly vycházejí z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce a jsou pro všechny strany závazné.

 

Proces rozdělování a poskytování příspěvků

Město na základě sdělení Ministerstva kultury ČR vyzve v průběhu září až října vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci Mariánské Lázně k předkládání svých požadavků o státní finanční podporu formou vyplněné strany č. 5 anketního dotazníku.

Tyto požadavky město v průběhu listopadu předkládá v podobě vyplněného celého anketního dotazníku Ministerstvu kultury ČR.

Ministerstvo kultury v lednu následujícího roku na základě předložených materiálů a dle svých finančních možností vyhlásí finanční kvótu jednotlivým městským památkovým zónám a rezervacím.

Po oznámení přidělení této finanční kvóty město prostřednictvím komise urbanistiky a dopravy rozhodne, na jaké akce obnovy tuto sumu rozdělí.

Během března předkládají jednotliví žadatelé své žádosti ve formě Souhrnných přehledů (žádostí) včetně všech povinných příloh městu, které je souhrnně zašle poskytovateli příspěvku, tzn. na Ministerstvo kultury ČR.

Pak nastává realizace akce. Akci obnovy je nutné realizovat a vyúčtovat do konce příslušného kalendářního roku.

Během června – září obdrží Město Mariánské Lázně od MKČR Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku jednotlivým žadatelům. Poté se s jednotlivými žadateli uzavře Smlouva o poskytnutí příspěvku.

Příspěvek se jednotlivým žadatelům vyplácí obvykle až po předložení kompletního vyúčtování, nejčastěji v prosinci příslušného kalendářního roku.

 

 

Anketní dotazník

Do 25. 10. 2022 je třeba odevzdat str. 5 anketního dotazníku. Bez odevzdané str. 5 anketního dotazníku nelze akci zařadit do dotačního programu.   Celý dotazník ke stažení zde, vyplňuje se pouze strana 5: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/anketni-dotaznik-2023-15792.doc 

Přílohy k anketnímu dotazníku:

 1. Fotodokumentace
 2. Propočet nákladů projektanta anebo stavební firmy vč. DPH – pouze pro akce obnovy většího rozsahu tj. s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více
 3. Vlastník památkového objektu by měl zároveň disponovat stanoviskem památkové péče k obnově (k dotazníku není třeba nepřikládat, pouze se vyplňuje číslo jednací a datum vydání)

Povinné přílohy předkládané se Žádostí o státní dotaci a Souhrnným přehledem:

 1. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce – ne starší šesti měsíců,
 2. závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k obnově památky,
 3. povolení k restaurování kulturních památek,
 4. doklad o výběru zhotovitele díla - jedná-li se o veřejnou zakázku,
 5. podepsaná smlouva o dílo vztahující se pouze k roku obnovy, která se váže k žádosti o příspěvek
 6. položkový rozpočet prací vč. výkazu výměr k jednotlivým položkám, který bude zpracován např. dle cenové soustav ÚSR Praha v platné cenové úrovni. Součástí rozpočtu je i krycí list a rekapitulace stavebních prací a dodávek.
 7. fotodokumentace současného stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

 

Kontaktní osoba: Bc. Martina Baxová, referentka dotací, odbor investic a dotací městského úřadu Mariánské Lázně, telefon: 354 922 181, e-mail: martina.baxova@muml.cz  

 

Bližší informace

Další informace získáte na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

Ministerstvo kultury

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​