Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Přestavba silničního vozidla

Přestavba silničního vozidla

Informace o možnosti přestavby silničního vozidla a o dokladech přikládaných k žádosti o povolení přestavby

Přestavbou silničního vozidla se podle § 73 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. rozumí změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla. Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se podle § 73 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. považují:

 • změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 • změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 • změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 • změna kategorie vozidla.

Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze podle § 73 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití za podmínky, že nedojde ke změně kategorie vozidla. Přestavbou vozidla nesmí být podle § 73 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb. změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti. Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze podle § 73 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb. povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla. Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí podle § 73 odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb. tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené uvedeným zákonem. O přestavbu silničního vozidla se podle § 73 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb. nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu. Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje podle § 74 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 341/2002 Sb.). Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla povoluje podle § 74 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. Ministerstvo dopravy ČR na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro hromadnou přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 341/2002 Sb.).

Žádost o povolení přestavby silničního vozidla nebo hromadné přestavby typu silničního vozidla musí obsahovat:

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorii silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

Žádost musí být doložena těmito doklady:

 • podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

 

Související předpisy

 • Zákon 56/2001 Sb.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​