Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Památková péče

Památková péče

Zajišťuje dílčí úkoly výkonu státní správy spojené s ochranou celospolečenských zájmů ve spádovém území městského úřadu Mariánské Lázně jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností a prosazuje společné zájmy spádového území vůči ústředním orgánům státní správy na úseku ochrany a obnovy památek.

Hlavní témata

 

Kontakt

MěÚ Mariánské Lázně - stavební úřad, památková péče
2.patro
Příčná 647
Mariánské Lázně

Ing. František Krejčí
referent památkové péče
Tel.: +420 354 922 172
E-mail: frantisek.krejci@muml.cz

Ivana Řezková
referent památkové péče
Tel.: +420 354 922 130
E-mail: ivana.rezkova@muml.cz

 

Vykonává

 1. vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek v působnosti obce s rozšířenou působností,
 2. provádí opatření k zajištění péče o kulturní památky dle § 15 uvedeného zákona v platném znění,
 3. rozhoduje v přenesené působnosti o ochranných pásmech nemovitých kulturních památek dle § 17 dle uvedeného zákona v platném znění,
 4. zajišťuje podklady pro poskytnutí státních dotací, ostatních dotací a jiných finančních prostředků pro obnovu a zachování kulturních památek ve spádové oblasti, včetně zpracování všech příslušných formulářů,
 5. zabezpečuje výkon státního stavebního dozoru při obnově památek z hlediska státní památkové péče, pokud se nejedná o národní kulturní památku,
 6. projednává přestupky a správní delikty, ukládá pokuty fyzickým a právnickým osobám při porušení povinností ve smyslu uvedeného zákona,
 7. podává návrhy na prohlášení věcí za kulturní památku, nebo vyjádření k návrhům, analogicky ke zrušení kulturní památky,
 8. vede databázi kulturních památek v rámci přenesené působnosti Městského Úřadu Mariánské Lázně, kterou udržuje v aktuálním stavu včetně doplňování aktuálních informací,
 9. spolupracuje se stavebními úřady měst v rámci přenesené působnosti při pořizování územně plánovací dokumentace,
 10. zpracovává koncepci obnovy kulturních památek v rámci přenesené působnosti a podílí se z tohoto hlediska na koncepčních řešeních obnovy památek v kraji,
 11. podílí se na zpracování koncepce na obnovu a rekonstrukci památek města Mariánské Lázně z hlediska zájmů památkové péče v členění dle jednotlivých let.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​