Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Trvalý pobyt

Ohlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce.

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí – evidence obyvatel, Hlavní třída 661/140, Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 161

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Formuláře

 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (k dispozici na ohlašovně městského úřadu)
 • Žádost o zrušení adresy pro doručování
 • Žádost o nahlášení adresy pro doručování
 • Žádost o poskytnutí údajů z ISEO
 • Žádost o zrušení trvalého pobytu
 • Žádost o ukončení trvalého pobytu v ČR

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Platný občanský průkaz , nemá-li jej občan, předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou. Po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství.
 • Doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva). Případně úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalému pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

 

Poplatek

Typ
Ohlášení trvalého pobytu 50 Kč
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100 Kč

 

Doručovací adresa

Změnou zákona o občanském soudním řádu a změnou souvisejících zákonů a předpisů se od 1. 7. 2009 zavádí  nový pojem v evidenci obyvatel -  doručovací adresa.

Podle § 10b odst. 1 zákona o evidenci obyvatel „Na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů."

Doručovací adresa je údaj, který si občan může dobrovolně zadat na ohlašovně úřadu dle svého trvalého pobytu. Nejedná se tedy o povinnost, ale je v zájmu občana, aby si udal adresu pobytu, kde se skutečně zdržuje a kde může přebírat poštovní zásilky. Je to  adresa určená především pro doručování písemností soudů a správních úřadů.

Zaevidování doručovací adresy je v současné době zatím bez poplatku a při požadavku na její zapsání je nutné předložit doklad o totožnosti občana tj. platný  občanský průkaz nebo platný cestovní doklad.

Oznámení o uložení písemnosti pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně Městského úřadu Mariánské Lázně, Ruská 155/3 je možné si vyzvednout u přepážky podatelny Městského úřadu Mariánské Lázně, Příčná 647/3, Mariánské Lázně.

 

Související předpisy

 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​