Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Práva a povinnosti návštěvníků lesa

Práva a povinnosti návštěvníků lesa

Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů lesa

Právo návštěvníků lesa

Každý smí vstupovat do vašeho lesa na vlastní nebezpečí, sbírat v něm pro vlastní potřebu lesní plody a suchý na zemi ležící klest. O omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše na dobu 6 měsíců, rozhoduje v odůvodněných případech orgán SSL. Návrh na vydání takového rozhodnutí může podat rovněž vlastník.

 

Povinnosti návštěvníků lesa

1. V lesích je zakázáno:

 • rušit klid a ticho,
 • provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
 • vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
 • těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
 • sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
 • jezdit a stát s motorovými vozidly,
 • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
 • vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
 • mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
 • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 • narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
 • pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
 • znečišťovat les odpady a odpadky.

2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.

4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.

7) Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​