Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Matrika

Manželství

ManželstvíSnoubenci osobně předloží k uzavření manželství vyplněný dotazník s příslušnými doklady. Po vybrání termínu zaplatí stanovené poplatky.

Uzavření manželství s cizincem se řeší individuálně.

K uzavření církevního sňatku předloží snoubenci navíc žádost o vydání osvědčení.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydá matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele po předložení dokladů a po zaplacení správního poplatku Kč 500 Kč.

 


Narození

Narození miminkaPři narození dítěte předloží rodiče potřebné doklady k vydání rodného listu na příslušné matrice podle místa narození dítěte.

Před i po narození nemanželského dítěte mohou rodiče souhlasným prohlášením určit otcovství na kterékoli matrice. Předloží platné občanské průkazy, rodné listy, rozvedená matka rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí,  matka-cizinka doloží úředním dokladem svůj stav a před narozením dítěte doloží matka navíc těhotenský průkaz.

 


Úmrtí

Úmrtí

Pozůstalí předloží k vydání úmrtního listu na matrice podle místa úmrtí nebo prostřednictvím pohřební služby matriční doklady zemřelého.

 

 


DruhopisyDruhopis matričních listů

O druhopisy matričních dokladů se žádá na příslušné matrice podle místa narození, manželství, úmrtí.

Předkládá se žádost, platný doklad totožnosti a správní poplatek 100 Kč.

 

 


Změna jména či příjmení

Změna jménaO žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. U nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. Každá žádost se posuzuje individuálně, bližší informace u matrikářky.

 

 


Dvě jména

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v jehož knize narození je jméno zapsáno nebo před matričním úřadem podle místa trvalého pobytu, prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilé učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze jej vzít zpět.

 


Matrika

Matriční události, ke kterým došlo v cizině, se zapisují u kterékoliv matriky. Po sepsání žádosti a po předložení příslušných dokladů se odešle k zápisu do Zvláštní matriky Brno, která vystaví české matriční doklady, na jejichž základě si žadatelé požádají o nové průkazy totožnosti.

 

Bližší informace

Matrika
Městský úřad Mariánské Lázně, Příčná 647, podatelna v přízemí

Jana Cuchalová
Tel.: +420 354 922 119
E-mail: jana.cuchalova@muml.cz

Mgr. Pavla Pěničková
Tel: +420 354 922 116
E-mail: pavla.penickova@muml.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​