Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Státní správa v ochraně ZPF

Státní správa v ochraně ZPF

V obvodu ORP vykonává činnosti

 1. Rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí ZPF
 2. Uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 3. Ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu
 4. Kontroluje plnění povinností uvedených v § 3, podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací a jím uloženého opatření k nápravě
 5. Uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 6. Ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav
 7. Uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje
 8. Uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí
 9. Uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovna 1 ha
 10. Rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odnětí půdy ze ZPF
 11. Projednává správní delikty podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce
 12. Vykonává státní správu na úseku ochrany ZPF, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.

 

Základní právní předpisy

 1. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 2. Oceňovací vyhláška MF č. 441/2013 Sb. (příloha č. 4)
 3. Příloha č. 2 usnesení vlády České republiky č. 11 ze dne 8.1. 1992
 4. Vyhláška č. 48/2001 Sb. o stanovení tříd ochrany

 

Bolševník velkolepý

Ve správním obvodu města Mariánské Lázně vykonává odbor následující činnosti:

 • Zajišťuje likvidaci bolševníku velkolepého a dalších agresivních neofytů (křídlatky, netýkavka žláznatá atd.) na pozemcích v majetku města Mariánské Lázně

Základní právní předpisy:
Zákon č.147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, nařízení Okresního úřad v Chebu č. ŽP/2106/98 o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu bolševníku velkolepého

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​