Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odběr podzemních a povrchových vod

Odběr podzemních a povrchových vod

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení vodoprávního úřadu.

Povrchová voda

Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.

Útvar povrchové je např.: v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku.

 

Podzemní voda

Podzemními vodami jsou vody, přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních.

 

Povolení

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů:

 1. právnických nebo podnikajících fyzických osob (drobných živnostníků– zahradnictví, myčky, čištění ulice, zavlažování, napájení zvířat,  apod.)
 2. fyzických osob – odběr podzemní vody (pro pitné či užitkové účely); odběr povrchové vody   (k zalévání, zahrady, WC, apod.)
 3. fyzických osob v zemědělských usedlostech  (k napájení hospodářských zvířat, chov drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.)
 4. zemědělců – zavlažování, napájení zvířat
 5. rybníkářů – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží, ke vzdouvání /akumulaci nebo pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání
 6. provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)
 7. provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly
 8. povrchové vody k využívání jejich energetického potenciálu

 

Kdo povolení nepotřebuje

 1. Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo, pumpa, aj.).
 2. Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu není třeba k zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními ne jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod.
 3. Ten, kdo vlastní domovní studnu a podzemní vody ze studny neodebírá.
 4. Fyzická osoba, která odebírá podzemní vodu ze studny vybudované před  rokem 1955 (tzv. historická studna).

 

Nové povolení

Po zániku Vašeho stávajícího povolení nebo k vydání nového povolení či změně povolení k nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami nebo k vypouštění odpadních vod je třeba podat žádost na vodoprávní úřad.

Správní řízení, tzv. vodoprávní řízení, bude zahájeno dnem, kdy Vaši žádost obdrží příslušný vodoprávní úřad.

Na vydání povolení k nakládání s vodami není právní nárok. Je třeba počítat s délkou zákonné lhůty pro posouzení Vaší žádosti, která je platnými právními předpisy stanovena až na 3 měsíce a může být v případě opravných prostředků i delší. Proti rozhodnutí o povolení/nepovolení se můžete odvolat.

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně – odbor životního prostředí
Pracoviště Tuzex
Příčná 647
Mariánské Lázně

 

Formuláře

Formulář stahujte zde - klikněte

 • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
 • Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
 • Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení studny nebo jinému vodnímu dílu

 

Sankce – správní delikty

Správní delikty fyzických osob, právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na úseku vodního zákona řeší příslušné vodoprávní úřady nebo Česká inspekce životního prostředí.

(např. Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

 • fyzické osoby do 100 000 Kč
 • právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající do 500 000 Kč

 

Právní moc

by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad.

Zánik povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod se tedy nevztahuje na:

 • povolení vydaná od 1.1.2002
 • povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001
 • povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​