Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Fondy

Dotace na činnost

Fond sportu dotace na činnost

Kdo může žádat

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která provozuje, organizuje nebo zajišťuje sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých a k tomu účelu je založena, s působností na území města Mariánské Lázně

Konkrétní účel žádosti

Startovné a cestovné na mistrovská utkání, soutěže či závody, ubytovací náklady, náklady za výkon rozhodčích včetně cestovného, nájemné sportovišť, energie,  vodné - stočné, sportovní vybavení, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní sportovní akce kromě placené reklamy, odměny trenérů mládeže, pojištění majetku, apod.

Termín podání žádosti

Od 15.11 do 15.12. na následující rok

Formulář žádosti

  • Fond sportu - dotace na činnost - žádost o poskytnutí finanční dotace
  • Fond sportu - vzor smlouvy - příspěvek na činnost
Formulář stahujte zde - klikněte

Povinné přílohy žádosti

Stanovy, registrační list, zakládací listina, doklad o založení účtu, jména a příjmení statutárního orgánu, doklad o oprávnění jednat za právnickou osobu. Fyzická osoba doloží čestné prohlášení o době, po kterou trvale pečuje o mládež nejméně dva roky, doklad o založení bankovního účtu. Není nutno v případě, že žadatel tyto dokumenty již poskytl.

Vždy doložit: Soupis všech aktivních členů s uvedením roku narození a bydliště (pouze obec nebo město), Kalendář soutěží na příslušný období, Výsledková listina soutěží za minulé soutěžní období , Oficiální soupisky na soutěže, Tréninkový rozpis

Kam předkládat žádosti

MěÚ Mariánské Lázně, Ruská 155, Odbor školství (OŠ), 2. patro, zadní trakt

Schvalovací proces

Projednání v komisi sportu, radě města, konečné rozhodnutí zastupitelstvo města

Dotační smlouva s žadatelem

Ano

Doložení čerpání

Dle podmínek dotační smlouvy

Právní úprava

  • Pravidla o financování sportu

 

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​