Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odnětí pozemků a omezení jejich využívání

Odnětí pozemků a omezení jejich využívání

 1. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení") je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí.
 2. Odnětí nebo omezení pro nové stavby pro rekreaci na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. V lesích ochranných a v lesích zvláštního určení nesmí nové stavby narušit plnění funkcí, pro které byly tyto lesy vyhlášeny za lesy ochranné nebo za lesy zvláštního určení.
 3. Bez odnětí lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa umístit:

a) signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,

b) přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního nebo podzemního vedení, zařízení a stanice sloužící monitorování životního prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2.

 

Řízení o odnětí nebo o omezení

a) údaje o lesních pozemcích, jichž se rozhodnutí týká,

b) záměr, k jehož uskutečnění bylo rozhodnutí vydáno,

c) dobu, na kterou se dočasné odnětí nebo omezení stanoví, a schválí plán rekultivace, pokud je nezbytný,

d) způsob a termín opětovného zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení použití pro jiné účely pozemek vrácen plnění funkcí lesa,

e) při odnětí u rozsáhlejší výstavby, popřípadě těžby nerostů lhůty postupného odlesnění odňatých ploch tak, aby tyto plochy byly využity k plnění funkcí lesa až do doby jejich skutečného použití pro jiné účely,

f) další podmínky uvedené ve vyjádření příslušných orgánů státní správy nebo podmínky nutné v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, lesních porostů nebo zařízení sloužících hospodaření v lese.

 1. Žádost o odnětí nebo o omezení podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít (dále jen "žadatel"). O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí.
 2. V rozhodnutí o odnětí nebo o omezení orgán státní správy lesů uvede:
 3. Jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci.
 4. Orgán státní správy lesů může na návrh žadatele nebo vlastníka pozemku anebo z vlastního podnětu rozhodnutí o odnětí nebo o omezení změnit nebo zrušit, vyžaduje-li to veřejný zájem nebo přestane-li pozemek sloužit účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno.
 5. Pokud orgán státní správy lesů nerozhodne jinak, zaniká platnost rozhodnutí o odnětí nebo o omezení a pozemek se vrací plnění funkcí lesa:

a) uplynutím lhůty, na kterou bylo rozhodnutí vydáno,

b) nebude-li do dvou let od právní moci rozhodnutí započato s využíváním pozemku k účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno; vlastník lesa je povinen tyto skutečnosti oznámit orgánu státní správy lesů, který rozhodnutí vydal a který vyrozumí ostatní účastníky řízení.

 

Náležitosti žádosti

Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

 

Formuláře

 • Žádost o odnětí (trvalé, dočasné) nebo omezení PUPFL

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Poplatek za odnětí

a) stavby sloužící hospodaření v lese,

b) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod,

c) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody.

 1. Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za odnětí (dále jen "poplatek").
 2. Poplatek se nepředepisuje, jde-li o odnětí pro:
 3. Orgán SSL zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí příslušnému celnímu úřadu do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Způsob a lhůty převodu prostředků získaných z poplatků příjemcům poplatků podle odstavce 4 stanoví zvláštní předpis.
 4. Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.
 5. Zaplacením poplatku zůstává nedotčena povinnost žadatele nahradit vlastníku lesa vzniklou újmu.

 

Splatnost poplatku

 1. Poplatek za trvalé odnětí se platí jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí. Poplatek za dočasné odnětí se platí každoročně podle sazby stanovené pro první poplatek, a to vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. V případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc.
 2. Na žádost žadatele může celní úřad ve výjimečných případech rozhodnout o povolení odkladu lhůty k úhradě poplatku nebo o úhradě poplatku ve splátkách.
 3. Nebyl-li poplatek zaplacen v plné výši nejpozději v den jeho splatnosti, je žadatel povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z nezaplacené částky, a to počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne zaplacení včetně. Výši penále sdělí celní úřad žadateli platebním výměrem. Proti platebnímu výměru se může žadatel odvolat do 30 dnů od jeho doručení. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu částku 100 Kč.

 

Výpočet poplatku za dočasné odnětí

Výše ročního poplatku za 1 ha se stanoví podle vzorce

OLP = PP*CD*f (Kč/ha)

OLP poplatek za odnětí lesních pozemků
PP průměrná roční potenciální produkce lesů v České republice v m3/ha  - dlouho neměnná, její hodnota je 6,3 m3/ha
CD průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m3
f faktor ekologické váhy lesa (viz. tabulka)

CD - určuje jí každoročně Ministerstvo zemědělství (pro rok 2012 je to 983 Kč/m3)

 

Výpočet poplatku za trvalé odnětí

OLP = (PP*CD*f) / 0,02 (Kč/ha)

hodnoty faktoru ekologické váhy lesa (f)

Kategorie lesů f
Les hospodářský 1,4
Les ochranný lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 3,0
vysokohorské lesy pod horní hranicí stromové vegetace 5,0
lesy v klečovém lesním vegetačním stupni 5,0
Les zvláštního
určení
lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně 5,0
lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod 5,0
lesy národních parků 1. zóna 5,0
2. zóna 4,0
3. zóna 3,0
lesy ve zvláště chráněných územích 5,0
lesy v systému ekologické stability území 5,0
lesy lázeňské 4,0
lesy příměstské a se zvýšenou zdravotně rekreační funkcí 3,0
lesy výzkumných lesnických ústavů a lesnických škol 2,0
lesy vyhlášené za genové základny 3,5
lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích 1,5
Lesy mimo
vyhlášené kategorie
lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů II. stupně - (vnitřní) 4,0
II. stupně - (vnější) 2,0
III. stupně 2,0
lesy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 2,0

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​