Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Označení vozidla lékaře

Označení vozidla praktického lékaře ve službě O 5

Podmínky a postup

Podmínkou je podání žádosti na odboru sociálních věcí MěÚ Mariánské Lázně

 

Zahájení řešení

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti na předepsaném tiskopise, namísto písemného vyhotovení rozhodnutí lze v souladu s § 151 správního řádu vydat žadateli pouze doklad a o vydání pouze učinit záznam do spisu. O vydaných označeních vede obecní úřad obce s rozšířenou působností evidenci.

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně - odbor sociálních věcí

 

Pracoviště:

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně

 

UPOZORNĚNÍ

 • Vstup do budovy je možný pouze zadním vchodem.
 • Vstup na odbor sociálních věcí NENÍ BEZBARIÉROVÝ. V případě zdravotního hendikepu, který Vám komplikuje chůzi po schodech, kontaktujte referenta s předstihem, telefonicky. Vaše požadavky budou řešeny individuálním přístupem.  

 

Mgr. Roman Nováček

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 3
Tel.: +420 354 922 309
E-mail: roman.novacek@muml.cz

 

Podmínky vydání označení

1. Označení č. O 5 může být vydáno pouze praktickému lékaři, který

a) je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení, a který registruje pojištěnce nebo zajišťuje lékařskou službu první pomoci nebo se na jejím zajišťování podílí nebo vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby nebo

b) je zaměstnancem státního nebo nestátního zdravotnického zařízení, které registruje pojištěnce nebo zajišťuje lékařskou službu první pomoci nebo se na jejím zajišťování podílí nebo vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby.

2. Praktickým lékařem je také praktický lékař pro děti a dorost.

3. Žadatel, který je praktickým lékařem provozujícím nestátní zdravotnické zařízení, musí k žádosti o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě přiložit:

 • průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
 • rozhodnutí o registraci vydané krajským úřadem (zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)

a doklad o tom, že:

a) registruje pojištěnce - potvrzení zdravotní pojišťovny (příp. zdravotních pojišťoven) nebo
b) zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí - potvrzení krajského úřadu nebo
c) vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby - potvrzení místně příslušné zdravotnické záchranné služby

4. Žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec

státního zdravotnického zařízení (SZZ), musí k žádosti o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě přiložit:

 • průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
 • potvrzení, že je zaměstnancem SZZ, vykonávajícím činnost praktického lékaře
 • potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře - doklad o atestaci

5. Žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec nestátního zdravotnického zařízení (NSZZ), musí k žádosti o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě přiložit

 • průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
 • potvrzení, že je zaměstnancem NSZZ, vykonávajícím činnost praktického lékaře
 • potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře - doklad o atestaci ověřenou kopii rozhodnutí o registraci NSZZ, jehož je zaměstnancem, doklad (popř. ověřenou kopii) o tom, že NSZZ, jehož je žadatel zaměstnancem

a) registruje pojištěnce - potvrzení zdravotní pojišťovny (příp. zdravotních pojišťoven) nebo
b) zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí - potvrzení krajského úřadu, nebo
c) vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby - potvrzení místně příslušné zdravotnické záchranné služby

6. Podmínky pro vydání označení č. O 5 musí jeho držitel splňovat po celou dobu držení tohoto označení.

 

Práva vázaná na užívání označení č. O 5

Z označení č. O 5 vyplývají praktickým lékařům ve službě následující práva, umožňující odstranění zábran při výkonu jejich služby.

1. Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5 nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající ze značky "Zákaz stání", přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (§ 67 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.).

2. Na vozidla označená označením č. O 5 se jako na vozidla lékařské služby ve smyslu § 15 vyhlášky č. 30/2001 Sb. vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky E12 "jen zásobování", "mimo zásobování", resp. "jen dopravní obsluha" a "mimo dopravní obsluhu".

 

Podmínky užívání označení č. O 5

1. Označení č. O 5 je povoleno používat výlučně v jednotlivých případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy jeho užití spojeno s výkonem činnosti praktického lékaře ve službě.

2. Označení č. O 5 se vydává lékaři jako fyzické osobě a je nepřenosné na jinou osobu. Vztahuje se k vozidlu, které praktický lékař ve službě v daném případě používá k přepravě, přičemž lékař nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla. Neoprávněné použití označení č. O 5, ať už lékařem nebo jinou osobou je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů (zejména podle zákona o přestupcích).

3. Přestane-li držitel označení č. O 5 splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto označení neprodleně odevzdat orgánu, jenž je vydal, neboť důvody pro jeho oprávněné užívání pominuly. O odevzdání označení č. O 5 vydá přejímající úředník potvrzení. Odevzdané označení obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží nebo znehodnotí.

4. Dojde-li k poškození označení č. O 5 nebo jeho zničení, odevzdá jej jeho držitel obecnímu úřadu, který jej vydal.

 

Formuláře

Formulář stahujte zde - klikněte
 • Žádost o vydání označení vozidla lékaře O 5

 

Poplatky

Nejsou žádné správní poplatky.

 

Lhůty pro vyřízení

Datum odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení, které je ukončeno vydáním rozhodnutí. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle však do 60 dnů od zahájení řízení.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí MěÚ v Mariásnkých Lázních lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím zdejšího úřadu.

 

Sankce při nedodržení povinností

V případě zjištění, že držitel označení č. O 5 přestal splňovat podmínky pro vydání označení O 5 a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​