Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Myslivecké plánování

Myslivecké plánování

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě je složen z těchto částí:

1. Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou

Odevzdání: do 25. dubna

Vypracovává se pro druhy zvěře, pro které byly v honitbě stanoveny minimální a normované stavy.

Způsob stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a zařazení honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd řeší vyhláška č. 491/2002 Sb.

 

2. Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou

Odevzdání: do 25. července

 

3. Plán lovu ostatních druhů zvěře

Odevzdání: do 25. července

 

4. Plán péče o zvěř

Odevzdání: do 25. dubna

 

5. Plán společných lovů zvěře

Odevzdání: do 25. července

Společný lov může být uskutečněn při účasti minimálního počtu 3 střelců, stanoveného počtu loveckých psů (pro první 3 střelce a pro každých dalších i započatých 10 střelců jeden lovecký pes se zkouškou z výkonu, pro druh zvěře, který má být loven) a hromadné povolenky k lovu (§ 46 odst. 2 – seznam osob účastnících se společného lovu), kterou vypracovává uživatel honitby.

Druhy zvěře a její pohlaví, které lze lovit na společném lovu určuje zákon o myslivosti (§ 45 odst. 1 písm. u, § 45 odst. 2)

 

6. Plán počtu loveckých psů

Odevzdání: do 25. dubna

Počet lovecky upotřebitelných psů pro danou honitbu určuje § 15 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti.

 

7. Výsledky sčítání zvěře

Odevzdání: nejpozději do 5 dnů po provedeném sčítání

Výsledky sčítání s uvedením všech druhů zvěře, vyskytujících se v honitbě, zašlou povinně uživatelé honiteb v jednom vyhotovení na přiloženém tiskopisu sčítacího listu orgánu státní správy myslivosti MěÚ Mariánské Lázně, odboru životního prostředí, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, ve stanoveném termínu.

Výsledky sčítání budou projednány s držitelem honitby, který podpisem na sčítacím listu potvrdí nasčítané stavy jednotlivých druhů zvěře.

Termíny sčítání zvěře jsou každoročně stanovovány Krajským úřadem Karlovarského  kraje, jako příslušným OSSM.

Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo se účastnit  se svým  zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům. Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s výsledkem provedeného sčítání, oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti (MěÚ Mariánské Lázně, odboru životního prostředí, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně) do 1 týdne ode dne provedení sčítání, druhého stanoveného termínu lze využít jako posledního možného pro provedení nového konečného sčítání.

 

8. Měsíční hlášení o plnění plánu

(podle § 36 odst. 4 zákona)

Odevzdání: do pátého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k lovu došlo

Pokud nebyla v daném měsíci ulovena žádná zvěř, oznámí uživatel honitby tuto skutečnost OSSM.

Měsíční hlášení je možno zasílat OSSM i prostřednictví elektronické pošty (e-mailu)

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě je písemně vypracovaný záměr uživatele honitby, jak bude od 1. dubna do 31. března roku následujícího v honitbě hospodařit. Plán obsahuje cíle uživatele honitby zajišťující ochranu zvěře, cílevědomý chov a lov zvěře, včetně vývojových stádií zvěře.

 

Formuláře

Formulář stahujte zde - klikněte

  • Mysl 1 - plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou
  • Mysl 2 - plán chovu a lovu pro zvěř drobnou
  • Mysl 3 - plán lovu ostatních druhů zvěře
  • Mysl 4 - plán péče o zvěř
  • Mysl 5 - plán společných lovů
  • Mysl 6 - plán počtu loveckých psů
  • Mysl 7 - výsledky sčítání zvěře
  • Mysl 8 - měsíční hlášení o plnění plánu lovu

 

Související předpisy

  • Vyhláška č. 553/2004 Sb.,

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​