Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

Informace o novém zákonu o ochraně ovzduší

Od 1. září 2012 nabývá účinnosti nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.. Tento zákon navazuje na dosud platný zákon č. 86/2002 Sb., ale přináší také řadu změn, které se týkají jak povinností provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, tak i kompetencí jednotlivých orgánů státní správy.

Nový zákon ruší rozdělení zdrojů znečišťování do kategorií malé, střední a velké zdroje. Místo toho se zdroje rozdělují do dvou kategorií.

  1. Významné zdroje znečišťování ovzduší jsou přímo vyjmenovány v příloze č. 2 k novému zákonu. 
  2. Méně významné zdroje znečišťování, které v příloze č. 2 nejsou přímo uvedeny,  jsou tzv. nevyjmenované zdroje. 

Obě kategorie se významně liší v rozsahu povinností jejich provozovatelů. S určitou nepřesností lze říci, že nevyjmenované zdroje odpovídají původní kategorii malých zdrojů. Nevyjmenované spalovací zdroje mají tepelný příkon do 0,3 MW, proto do této kategorie spadá i určitá část původních středních spalovacích zdrojů.

Nový zákon zásadně mění způsob oznamování a vyměřování poplatků za znečišťování ovzduší. Povinnost podat poplatkové přiznání budou mít pouze provozovatelé vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, pokud celkový poplatek za provozovnu dosáhne nejméně 5000 Kč.

Podle nového zákona přechází prakticky veškeré kompetence obecních úřadů, které se týkaly malých zdrojů, na obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ty budou oprávněné provádět kontroly provozu nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší a nařizovat opatření ke zjednání nápravy. Dále budou projednávat všechny druhy přestupků fyzických osob proti zákonu o ochraně ovzduší. Budou rovněž oprávněny ukládat pokuty za správní delikty provozovatelů nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Vyměřování poplatků za znečišťování ovzduší přechází novým zákonem zcela na krajské úřady.

 

Závazná stanoviska v oblasti ochrany životního prostředí

Dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze 2 tohoto zákona.

V souladu s § 30 odst. 1 písm. f) zákona zpřístupňují orgány ochrany ovzduší veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení k provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.

 

Seznam žádostí

V přiložené tabulce je uveden seznam podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek pro umístění stacionárních zdrojů, stavbu zdrojů a provozu zdrojů.

Seznam žádostí o závazné stanovisko - ORP Mariánské Lázně (PDF, 545kB)

 

Formuláře

  • Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Legislativa

  • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší platný od 1. 9. 2012

 

Kontakt

MěÚ Mariánské Lázně – odbor životního prostředí
Pracoviště Tuzex
Příčná 647
Mariánské Lázně

Zuzana Holečková
Tel.: +420 354 922 306
E-mail: zuzana.holeckova@muml.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​