Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání

Živnostenský úřad v Mariánských Lázních je pověřen výkonem státní správy na úseku živnostenského podnikání.

základní činnosti živnostenského úřadu

 • Vydává živnostenská oprávnění
 • Eviduje změny údajů a dokladů pro ohlášení živnosti
 • Zapisuje do živnostenského rejstříku údaje o provozovnách
 • Provádí přerušení, resp. pokračování v provozování živnosti
 • Ruší živnostenská oprávnění
 • Může prominout překážky provozování živnosti fyzické nebo právnické osobě v souvislosti s prohlášením konkurzu a jeho zrušením
 • Je provozovatelem živnostenského rejstříku
 • Provádí živnostenskou kontrolu
 • Ukládá pokuty

 

Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Každý, kdo chce na území ČR podnikat v režimu živnostenského zákona, musí vlastnit živnostenské oprávnění.

Podání lze učinit u kteréhokoli Živnostenského úřadu v ČR

Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis ze živnostenského rejstříku:

 • do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení 
 • u koncese do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

 

Výpis z rejstříku trestů ohlašovatel již nedokládá, úřad si jej zajistí sám.

Jednotný registrační formulář

Podání se provádí prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF), který s Vámi pracovník úřadu vyplní elektronicky nebo jsou formuláře ke stažení také zde.

JRF slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání a pomocí JRF jsou možné tyto registrace:

 • ve vztahu k finančnímu úřadu

      daňová registrace, její změny a zrušení 

 • ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení

oznámení o zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnost OSVČ

přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění

 • ve vztahu k úřadu práce     

hlášení volného pracovního místa

 • ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

oznámení o zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ

Správní poplatky (nejčastější případy)

 • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1.000 Kč
 • Další ohlášení živnosti 500 Kč
 • Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnost. podnikání 1.000 Kč
 • Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
 • Vydání výpisu z ŽR po provedení oznámené změny 100 Kč
 • Vydání úplného nebo částečného výpisu z ŽR na žádost za každou i započatou stránku 20 Kč
 • Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1.000 Kč
 • Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500 Kč

Průvodce živnostenským podnikáním

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​