Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Živnostenské podnikání

Základní činnosti živnostenského úřadu

Živnostenský úřad v Mariánských Lázních je pověřen výkonem státní správy na úseku živnostenského podnikání.

 • Vydává živnostenská oprávnění
 • Eviduje změny údajů a dokladů pro ohlášení živnosti
 • Zapisuje do živnostenského rejstříku údaje o provozovnách
 • Provádí přerušení, resp. pokračování v provozování živnosti
 • Ruší živnostenská oprávnění
 • Může prominout překážky provozování živnosti fyzické nebo právnické osobě v souvislosti s prohlášením konkurzu a jeho zrušením
 • Je provozovatelem živnostenského rejstříku
 • Provádí živnostenskou kontrolu
 • Ukládá pokuty

 

Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Každý, kdo chce na území ČR podnikat v režimu živnostenského zákona, musí vlastnit živnostenské oprávnění.

Podání lze učinit u kteréhokoli Živnostenského úřadu v ČR

Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis ze živnostenského rejstříku:

 • do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení 
 • u koncese do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Výpis z rejstříku trestů ohlašovatel již nedokládá, úřad si jej zajistí sám.

 

Portál živnostenského podnikání

Od 1.1.2023 mají podnikatelé možnost komunikovat se živnostenskými úřady online - www.rzp.cz. Je zde Portál živnostenského podnikání, kde najdete průvodce živnostenským podnikání a další zajímavé informace pro stávající a nové podnikatele. Dále zde najdete možnost vyhledat údaje ze živnostenského rejstříku a také elektronické podání.

K přihlášení do portálu můžete využít datovou schránku, bankovní identitu a další možnosti ověřeného přístupu.

 

Registrační formulář

Služba umožňuje prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (zkráceně JRF) vytvořit podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání nebo během podnikání na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nebo ve vztahu k finančnímu úřadu a hlášení úřadům práce.

Pomocí JRF můžete podat ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, provozoven, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění.

 

Správní poplatky (nejčastější případy)

 • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1.000 Kč
 • Další ohlášení živnosti 500 Kč
 • Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnost. podnikání 1.000 Kč
 • Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
 • Vydání výpisu z ŽR po provedení oznámené změny 100 Kč
 • Vydání úplného nebo částečného výpisu z ŽR na žádost za každou i započatou stránku 20 Kč
 • Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1.000 Kč
 • Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500 Kč

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​