Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Z pobytu

Poplatek je zaveden příslušnou obecně závaznou vyhláškou Města Mariánské Lázně o místním poplatku z pobytu.

 

Předmět poplatku

Úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče.

 

Poplatník poplatku

Osoba, která v obci není přihlášená.

 

Plátce poplatku

Poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen poplatek od poplatníka vybrat a ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou je povinen vybraný poplatek odvést  na účet správce poplatku.

 

Ohlášení k poplatku

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. V ohlášení plátce dále uvede:

 • Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
 • Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce.
 • Další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Veškerá ohlášení lze činit pouze kvalifikovaným podáním písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (DS Města Mariánské Lázně: bprbqms).

 

Evidenční povinnost

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může, při dodržení určitých podmínek, plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu.

 

Sazba poplatku

 • 50 Kč pro celé k.ú. Mariánské Lázně a pro celé k.ú. Úšovice, s výjimkou koupaliště LIDO a Camping La Provence za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
 • 25 Kč pro celé k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní, pro celé k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní, koupaliště LIDO a Camping La Provence za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 

Splatnost poplatku

 • Vždy měsíčně do 15. dne následujícího měsíce na účet správce poplatku.

 

Osvobození od poplatku

 • Osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce.
 • Osoba mladší 18 let.
 • Osoba hospitalizovaná na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče.
 • Osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území města.
 • Osoba vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
 • Osoba pobývající na území města
 • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
 • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
 • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod pro osvobození.

 

Sankce, které mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu do 500 tis. Kč.

Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku.

 

ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátce poplatku nebo jím zmocněná osoba, na základě originálu plné moci od plátce poplatku (poskytovatele úplatného pobytu).

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, oddělení místních poplatků, Příčná 647, Mariánské Lázně, v přízemí - vpravo, kancelář č. 1.30.

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Identifikační doklady (např. průkaz totožnosti, obchodní rejstřík, živnostenský list) a číslo účtu
 • Evidenční (ubytovací) knihu.
 • Popřípadě plnou moc.

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách.

 

Bankovní údaje

 • Číslo účtu: 19-720331/0100.
 • Variabilní symbol je přidělen při podání ohlášení k místního poplatku z pobytu.

 

Úhrada poplatku

 • V pokladně městského úřadu.
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu.
 • Poštovní poukázkou a dalšími zákonnými způsoby dle daňového řádu.

 

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů:

 • Evidenční karta ubytovacího zařízení.
 • Přehled vyúčtování poplatku z pobytu.

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Související předpisy

 • Obecně závažná vyhláška č. 7/2023 o místním poplatku z pobytu.
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​