Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Státní správa myslivosti

Státní správa myslivosti

V obvodu POÚ vykonává úřad činnosti

 1. Stanovuje zásady chovu zvěře
 2. Vydává omezení a zákazy směřující k zachování druhu zvěře
 3. Stanovuje povinnosti uživatelů honiteb
 4. Ustanovuje a zrušuje ustanovení myslivecké stráže
 5. Rozhoduje o uznání honitby, její změně či zrušení
 6. Vede rejstřík honebních společenstev
 7. Rozhoduje o jmenování a odvolání mysliveckého hospodáře
 8. Povoluje změny a dohlíží nad plněním plánu lovu
 9. Rozhoduje u povolení výjimek z některých zakázaných způsobů lovu
 10. Vede mysliveckou evidenci a statistiku
 11. Rozhoduje o umístění slanisek, napajedel a zařízení pro přikrmování zvěře v případě, že žádný vlastník pozemků v honitbě k tomu nedá souhlas
 12. Vyjadřuje se k lovu nenormované zvěře spárkaté
 13. Omezuje nebo zakazuje vstup do honitby v době hnízdění, odchovu mláďat a provádění lovů
 14. Rozhoduje o určení minimálních a normovaných stavů zvěře v honitbě a rozhoduje o jejich změnách, povoluje, případně ukládá snížení stavu zvěře nebo zrušení chovu
 15. Vydává povolení lovu na nehonebních pozemcích
 16. Vydává a odebírá lovecké lístky
 17. Vydává plomby a lístky o původu ulovené zvěře a vede jejich evidenci
 18. Vykonává dozor v myslivosti
 19. Řeší přestupky a ukládá sankce dle zákona

 

Související předpisy

 1. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (v platném znění)
 2. Zákon č. 59/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 3. Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (v platném znění)
 4. Vyhláška č. 350/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 5. Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 6. Vyhláška č. 480/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 7. Vyhláška MZe č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejích částí do jakostních tříd
 8. Vyhláška MZe č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​