Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Výroba a technická způsobilost vozidla

Způsobilost vozidla

Výroba a technická způsobilost vozidla

Žádost výrobce o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí obsahovat:

  • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
  • druh a kategorii silničního vozidla,
  • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
  • způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

Výše uvedená žádost musí být doložena těmito doklady:

  • ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
  • technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
  • nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
  • návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
  • osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.

Technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla schvaluje podle § 31 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal povolení k výrobě jednotlivého silničního motorového vozidla. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na základě posouzení shody vlastností jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem. Obecní úřad může uložit provedení zkoušek jednotlivě vyrobeného silničního vozidla na náklady výrobce.

Na žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se vztahují výše uvedené požadavky na žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla. K žádosti musí být dále přiložen technický protokol vydaný zkušební stanicí. Technickým protokolem se dokládá splnění podmínek uložených v rozhodnutí o povolení výroby a splnění technických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 341/2002 Sb.). Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​