Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Záplavy a povodně

Záplavy a povodně

Nejčastějším nebezpečím pro město jsou povodně. Zejména v případě přívalových dešťů a jarního tání může dojít ke zvýšení toků na Kosím a Úšovickém potoku.

K ohrožení může dojít zejména v Potoční ulici v Hamrníkách a v části Palackého ulice od Ekoakvaria k Antoníčkovu prameni. Následně mohou oba toky najednou ohrozit oblast městské části Chotěnov-Skláře.

Kontrolní vodočetná lať na Úšovickém potoku je u mostu v Anglické ulici:

 1. stupeň povodňové aktivity 40 cm
 2. stupeň povodňové aktivity 65 cm
 3. stupeň povodňové aktivity 90 cm

Kontrolní vodočetná lať na Kosím potoku je u mostu na Třídě Vítězství

 1. stupeň povodňové aktivity 80 cm
 2. stupeň povodňové aktivity 100 cm
 3. stupeň povodňové aktivity 120 cm

Dále může dojít k zanesení česel u místního toku v Chopinově ulici a následnému vylití vody na Hlavní třídu od Mírového náměstí až k hotelu Cristal Palace.

Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity a to jak na vodních tocích, tak na vodních dílech.

I. Stupeň povodňové aktivity - STAV BDĚLOSTI

Nastává při nebezpečí přirozené povodně, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba na vodních tocích, na vodních dílech nastává tento stav oři dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

II. Stupeň povodňové aktivity - STAV POHOTOVOSTI

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně v povodeň. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

III. Stupeň povodňové aktivity - STAV OHROŽENÍ

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření a provádějí se zabezpečovací nebo podle potřeby záchranné práce případně evakuace.

Zásady chování po povodních (když opadne voda) aneb Jak se chovat při návratu!

 1. Nechte si zkontrolovat stav obydlí
  • statickou narušenost,
  • obyvatelnost bytu, domu,
  • rozvody energií,
  • stav kanalizace a rozvodů vody.
 2. Podle pokynů hygienika
  • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
  • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou
  • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo,
  • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
 3. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě nouze si vyžádejte:
  • finanční pomoc,
  • pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky apod.
  • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
  • další potřebné prostředky.
 4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:
  • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
  • chemické ošetření vody ve studni,
  • laboratorní prověření kvality vody.
 5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škody
  • ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
  • vyhotovit soupis škod, popřípadě je zdokumentovat,
  • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
  • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.
 6. Účastněte se pokud možno likvidace následků povodní.

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​