Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Záplavy a povodně

Záplavy a povodně

Nejčastějším nebezpečím pro město jsou povodně. Zejména v případě přívalových dešťů a jarního tání může dojít ke zvýšení toků na Kosím a Úšovickém potoku.

K ohrožení může dojít zejména v Potoční ulici v Hamrníkách a v části Palackého ulice od Ekoakvaria k Antoníčkovu prameni. Následně mohou oba toky najednou ohrozit oblast městské části Chotěnov-Skláře.

Kontrolní vodočetná lať na Úšovickém potoku je u mostu v Anglické ulici:

 1. stupeň povodňové aktivity 40 cm
 2. stupeň povodňové aktivity 65 cm
 3. stupeň povodňové aktivity 90 cm

Kontrolní vodočetná lať na Kosím potoku je u mostu na Třídě Vítězství

 1. stupeň povodňové aktivity 80 cm
 2. stupeň povodňové aktivity 100 cm
 3. stupeň povodňové aktivity 120 cm

Dále může dojít k zanesení česel u místního toku v Chopinově ulici a následnému vylití vody na Hlavní třídu od Mírového náměstí až k hotelu Cristal Palace.

Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity a to jak na vodních tocích, tak na vodních dílech.

I. Stupeň povodňové aktivity - STAV BDĚLOSTI

Nastává při nebezpečí přirozené povodně, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba na vodních tocích, na vodních dílech nastává tento stav oři dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

II. Stupeň povodňové aktivity - STAV POHOTOVOSTI

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně v povodeň. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

III. Stupeň povodňové aktivity - STAV OHROŽENÍ

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření a provádějí se zabezpečovací nebo podle potřeby záchranné práce případně evakuace.

Zásady chování po povodních (když opadne voda) aneb Jak se chovat při návratu!

 1. Nechte si zkontrolovat stav obydlí
  • statickou narušenost,
  • obyvatelnost bytu, domu,
  • rozvody energií,
  • stav kanalizace a rozvodů vody.
 2. Podle pokynů hygienika
  • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
  • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou
  • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo,
  • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
 3. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě nouze si vyžádejte:
  • finanční pomoc,
  • pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky apod.
  • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
  • další potřebné prostředky.
 4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:
  • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
  • chemické ošetření vody ve studni,
  • laboratorní prověření kvality vody.
 5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škody
  • ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
  • vyhotovit soupis škod, popřípadě je zdokumentovat,
  • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
  • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.
 6. Účastněte se pokud možno likvidace následků povodní.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​