Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Městská policie

Bezpečnost ve městě

O pořádek a bezpečnost ve městě se stará Městská policie Mariánské Lázně. Pro službu jsou využívány hlídky pěší i hlídky s vozem. Činnost hlídek řídí operační služba ze základny městské policie dle momentální situace ve městě. Městská policie pracuje v nepřetržitém provozu.

Každý z vás má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Web: www.mpml.cz

 

Tísňová linka Městské policie

156 - pouze z pevné linky

354 922 166  - mobilní telefony/pevná linka

 

 

Kde nás najdeteMěstská policie Mariánské Lázně

Operační

Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
Přízemí budovy Městského úřadu, zadní trakt

Kanceláře MP

Parking centrum
Pramenská ul
353 01 Mariánské Lázně

Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě

Vedoucí Městské Policie: Jiří Ďurčo

 

Kontakt

Tel.: +420 354 922 166

 

Kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKD“) byl v Mariánských Lázních zřízen v jarních měsících roku 2011. Zprvu bylo na různých místech města rozmístěno 5. kamer, kdy postupně byl systém MKDS doplňován.

Více informací - klikněte zde

 

Činnost městské policie

 • zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, v zákony stanoveném rozsahu přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
 • při plnění svých úkolů úzce spolupracuje s Policií České republiky
 • v případě odhalené trestné činnosti omezuje pachatele na osobní svobodě, zajišťuje místo trestného činu před vstupem nepovolaných osob, před znehodnocením důkazů, poskytuje pomoc postiženým či poškozeným, znamená svědky a činí další adekvátní opatření do doby, kdy si věc převezmou orgány činné v trestním řízení.

 

Městská policie je oprávněna

 • požadovat vysvětlení
 • vyžadovat zákonem stanovené informace z informačních systémů
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • v odůvodněných případech používat donucovací prostředky

 

Historie

V Mariánských Lázních byla založena městská policie v roce 1990. Od svého založení sídlí stále v zadním traktu MěÚ. Po založení čítal stav osm strážníků, avšak tento počet nestačil vzrůstajícím nárokům na zajištění služby a proto se postupně stav rozrostl na dvacet strážníků, což se ukázalo pro potřeby města jako ideální. Do současnosti si zachovává stejnou strukturu služeb, neboť tato se ukázala jako dobrá. Vzhledem k relativnímu mládí městské policie jsou toto rozhodující fakta v její historii. V současné době má městská policie celkem 19. strážníků.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​