Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Registrace vozidla a její změny

Registrace vozidla a změny v registraci

Informace o dokladech přikládaných k žádostem o provedení zápisů v registru silničních vozidel

Registrace nového vozidla zakoupeného v ČR

Žádost o registraci nového silničního vozidla podává vlastník vozidla a v případě, že vlastník není zároveň provozovatelem, tak i provozovatel vozidla spolu s těmito doklady:

 • velký technický průkaz silničního vozidla,
 • souhlas vlastníka s registrací v případě, že není zároveň provozovatelem,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního vozidla státním občanem České republiky,
 • v případě zastoupení vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 


Registrace ojetého vozidla zakoupeného v ČR

Žádost o registraci ojetého silničního vozidla zakoupeného v ČR podává společně původní i nový vlastník vozidla a v případě, že nový vlastník není zároveň provozovatelem, tak i provozovatel vozidla spolu s těmito doklady:

 • velký technický průkaz silničního vozidla,
 • osvědčení o registraci silničního vozidla,
 • doklad o technické prohlídce,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla,
 • souhlas vlastníka s registrací v případě, že není zároveň provozovatelem,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního vozidla státním občanem České republiky,
 • v případě zastoupení kteréhokoliv vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Žádost se podává na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (registračním místě).

Jak přihlásit os. auto

 

 

 

 


Registrace vozidla zakoupeného v některém členském státu eu

Žádost o registraci silničního vozidla podává vlastník vozidla a v případě že vlastník není zároveň provozovatelem, tak i provozovatel vozidla spolu s těmito doklady:

 • osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla a přípojného vozidla,
 • prohlášení o shodě (tzv. COC list), nebyl-li technický průkaz vydán,
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla (např. technický protokol vydaný stanicí technické kontroly nebo jiný doklad vydaný akreditovaným zástupcem výrobce vozidla),
 • doklad o technické prohlídce a evidenční kontrole v případě, že tyto nejsou součástí technického protokolu vydaném STK,
 • souhlas vlastníka s registrací v případě, že není zároveň provozovatelem,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního vozidla státním občanem České republiky,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,
 • v případě zastoupení vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

Změny údajů v registru

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení podává vlastník vozidla a v případě, že vlastník není zároveň provozovatelem, tak i provozovatel vozidla spolu s těmito doklady:

 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla,
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu,
 • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu,
 • v případě zastoupení kteréhokoliv vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla podává společně vlastník vozidla a jeho nový provozovatel v případě, že bude od vlastníka odlišný.

 

Žádost o zápis jiných změn než je změna vlastníka nebo provozovatele, podává do 10 pracovních dnů ode dne kdy změna nastala vlastník vozidla nebo provozovatel spolu s těmito doklady:

 • technický průkaz,
 • osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo dočasně nebo dlouhodobě vyřazené z provozu na pozemních komunikacích,
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle,
 • v případě zastoupení kteréhokoliv vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí – evidence vozidel,
Hlavní 661, Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 338, 354 922 304

 

Formuláře

Jsou k dispozici u přepážky registračního místa nebo elektronicky

 

Poplatky

Správní poplatek za zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel nebo zápis jiných změn:

 • 300 Kč jde-li o motocykl do 50 cm3
 • 500 Kč jde-li o motocykl nad 50 cm3 nebo tříkolku či čtyřkolku nebo přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
 • 700 Kč jde-li o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
 • 800 Kč jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
 • 50 Kč za zápis ostatních změn do technického průkazu vozidla a registru vozidel

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​