Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Občanské průkazy

Pozor změny !

Vydávání dokladů pouze s kontaktním el. čipem ! (PDF)

Občanský průkazObčanský průkaz je povinen mít každý občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo jím pověřený zástupce. U prvního občanského průkazu žádá zákonný zástupce občana (před dovršením 15 let věku), sám občan (po dovršení 15 let věku) nebo jím pověřený zástupce.

Občan je povinen převzít si nový občanský průkaz osobně. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, žádá i přebírá občanský průkaz opatrovník.

Stávající občanské průkazy

Stávající OP zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou

Obecné informace

  • možnost vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
  • o OP lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • volba občana, zda bude uveden údaj o rodinném stavu nebo partnerství
  • do OP se nezapisují nepovinné údaje - manžel, manželka, partner, partnerka, děti
  • do povinných údajů neuvádí zbavení, omezení způsobilosti, zákaz pobytu.

 

Při vyřízení žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana a digitální podpis. K vydání prvního OP občan doloží rodný list, popřípadě další potřebné doklady. Platnost OP pro občany starší 15-let je 10 let, pro občany mladší 15-ti let je platnost OP 5 let. Vyhotovený OP je občan povinen převzít osobně u úřadu, který si uvedl v žádosti. Při převzetí nových OP se strojově čitelnými údaji si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží ke komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Poplatky

 

Lhůta vydání

Platnost

Poplatek

Děti do 15 let

do 30 dnů

5 let

100 Kč

 

do 5 prac. dnů

5 let

300 Kč

 

do 24 hodin

5 let

500 Kč

Dočasný OP po nabytí státního občanství ČR

 

 

100 Kč

Ztráta, odcizení, poškození, zničení OP

200 Kč

Občané starší 15 let

do 30 dnů

10 let

bez poplatku

 

do 5 prac. dnů

10 let

500 Kč

 

do 24 hodin

10 let

1000 Kč

OP bez trvalého pobytu

do 30 dnů

10 let

200 Kč

OP na vlastní žádost

do 30 dnů

10 let

200 Kč

Ztráta, odcizení, poškození, zničení OP

200 Kč

Převzetí občanského průkazu na jiném úřadě

100 Kč

Odblokování elektronické identifikace

100 Kč

Dočasný OP po nabytí státního občanství ČR

200 Kč

Jaké doklady vzít s sebou?

Z důvodu platnosti - dosavadní OP nebo potvrzení o OP (příp. další doklady osvědčující skutečnosti)

Z důvodu změny - dosavadní OP

(trvalý pobyt, stav, příjmení) - doklad změny

Z důvodu vydání 1. OP - rodný list

Z důvodu vydání 1. OP po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství - rodný list a doklad o státním občanství

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do OP doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-Střed.

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, Hlavní třída 661/140, Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 317, 354 922 302

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon  č.227/2009 Sb.  o základních registrech
  • Zákon  č.424/2010 Sb.  o základních registrech

Parlament ČR schválil novelizaci zákona o občanských průkazech a definitivně ruší povinnost výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto OP doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem (uvedení platnosti - bez omezení).

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​