Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Za povolení k vjezdu

Poplatek je zaveden příslušnou obecně závaznou vyhláškou Města Mariánské Lázně o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

 

Předmět poplatku

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

 

Poplatník poplatku

Fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu.

 

Ohlášení k poplatku

 • Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
 • Další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména počet a označení vozidel, na které má být povolení k vjezdu vydáno, dobu na kterou má být povolení k vjezdu vydáno, včetně údaje dokládající případný nárok na osvobození od poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na den nebo jeho část) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje.

Ohlašovací povinnost má i poplatník, který je podle obecně závazné vyhlášky od poplatku osvobozen.

*) pouze podnikatelé

 

Sazby poplatku

základní:

 • 50 Kč / vozidlo a den

paušální poplatek:

 • 300 Kč / vozidlo a týden
 • 700 Kč / vozidlo a měsíc
 • 5 000 Kč / vozidlo a rok

 

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný současně s vydáním povolení k vjezdu.
 • Poplatek je rovněž splatný dnem, ve kterém byla provedena platba prostřednictvím parkovacího automatu.

 

Osvobození od poplatku

 • Fyzické osoby přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve vybraných místech, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti.
 • Právnické osoby a fyzické osoby, které ve vybraných místech užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti. Od poplatku nejsou osvobozeni zaměstnanci těchto osob.
 • Držitelé průkazu ZTP  nebo ZTP/P a jejich průvodci.
 • Fyzické osoby, které ve vybraných místech pobývají nebo užívají nemovitost na základě nájemní smlouvy, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti.
 • Praktický lékař ve službě s označením vozidla  O 5.
 • Příspěvkové organizace města Mariánské Lázně se sídlem ve vybraných místech.
 • Všechny společnosti, které jsou ve 100% vlastnictví města Mariánské Lázně.
 • Fyzické nebo právnické osoby užívající k jízdě vozidla s právem přednostní jízdy podle zvláštních předpisů a vozidla jimi doprovázená.
 • Fyzické a právnické osoby při výkonu správy a údržby komunikací, zeleně a veřejného prostranství města.
 • Fyzické a právnické osoby provozující linkovou osobní dopravu nebo veřejnou osobní dopravu na dráze trolejbusové podle zvláštních předpisů.
 • Fyzické a právnické osoby užívající k jízdě bezemisní vozidla.
 • Fyzické osoby, které pobývají za úplatu v lázeňských, rekreačních a hotelových zařízeních umístěných ve vybraných místech, přičemž se osvobození vztahuje pouze na den nástupu k pobytu a na den ukončení pobytu.

 

ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, které bude povolení k vjezdu vydáno nebo jím zmocněná osoba na základě předložení plné moci (originál).

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, oddělení místních poplatků, Příčná 647, Mariánské Lázně,  přízemí - vpravo, kancelář č. 1.30.
 • Městská policie Mariánské Lázně, Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, přízemí.

Povolení lze získat i v nových parkovacích automatech.

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Velký technický průkaz motorového a přípojného vozidla, občanský průkaz, živnostenský list*), výpis z obchodního rejstříku*), výpis z katastru nemovitosti, nájemní, podnájemní a leasingová smlouva a další doklady vyplývající z konkrétní žádosti o povolení k vjezdu. Všechny uvedené doklady předložit v kopiích.
 • Případně originál plné moci.

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Úhrada poplatku

 • Současně s vydáním povolení k vjezdu.
 • V parkovacím automatu vydávající povolení pro vjezd na 1 den.

 

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů:

 • Poplatek za povolení k vjezdu - Čestné prohlášení osoby blízké.
 • Poplatek za povolení k vjezdu - Čestné prohlášení poplatníka.

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Související předpisy

 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​