Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Vypouštění odpadních vod

Vypouštění odpadních vod

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení vodoprávního úřadu.

Povolení není třeba, pokud jsou odpadní vody odváděny do veřejné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod nebo do bezodtokové jímky na vyvážení - žumpy, apod. Veřejnou kanalizaci provozuje oprávněná společnost,  která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.

 

Odpadní voda

je voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu) jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

 

Povolení

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod je třeba:

 1. z technického zařízení (např. čistírny odpadních vod, odlučovače ropných látek, lapáků tuků a olejů, atd.)
 2. volné výústění na kanalizaci

 

Formuláře

Formulář stahujte zde - klikněte

 • Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových nebo o jeho změnu
 • Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních nebo o jeho změnu
 • Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
 • Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
 • Žádost o stavební povolení k DČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních
 • Žádost o povolení k vypouštění OV s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů
 • Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
 • Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně – odbor životního prostředí
Pracoviště Tuzex
Příčná 647
Mariánské Lázně

 

Sankce

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

 • fyzické osoby do 50 000 Kč
 • právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající do 500 000 Kč,
 1. Ke dni 1. ledna 2008 zanikla platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
 2. Povolení vydaná od 1. ledna 2002 mají stanoven termín – platnost povolení vypouštění odpadních vod  

 

Právní moc

by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​