Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Honitby

Honitby

Pár definicí

Honitbou je soubor souvislých honebních pozemků jednoho a více vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti dle zákona o myslivosti.

Nehonební pozemky (nelze na nich provozovat právo myslivosti) jsou pozemky uvnitř hranice současně zastaveného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesta, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, silnice, dálnice, letiště se zpevněnými pozemky jimi spojenými, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny orgánem státní správy myslivosti (Krajským úřadem).

Právo myslivosti je souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit (lovem lze obhospodařovat uvedené druhy zvěře, pro které je stanovena doba lovu), přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stádia a shozy paroží, jakož i k tomu v nezbytné míře užívat honební pozemky.

 

Proces tvorby a uznávání honiteb

Obecné zásady

 1. Souvislé honební pozemky, pozor na dálnice, silnice dálničního typu, přehrady, letiště se zpevněnou plochou – nelze je začlenit do honitby, pokud tvoří překážku v pohybu zvěře.
 2. Nepřihlíží se k hranicím katastrálních území, územních obvodů nebo krajů. Každý honební pozemek musí být celý zahrnut do některé honitby.
 3. Zvěř nelze chovat na úzkém pozemkovém pruhu v nejužším místě širokém jen 500 m.
 4. Minimální výměra honitby je 500 ha a obory 50 ha.

 

Uznání honitby

 1. Návrh na uznání honitby podává vlastník honebních pozemků nebo přípravný výbor honebního společenstva orgánu SSM. Splňuje-li návrh obecné zásady zákona, musí orgán SSM vydat rozhodnutí o uznání honitby.
 2. Návrh na uznání vlastní honitby může podat vlastník souvislých honebních pozemků, které splňují výše uvedené podmínky.
 3. Vlastník honebních pozemků může spolu s dalšími vlastníky honebních pozemků vytvořit honební společenstvo, které pak může při splnění podmínek  podat návrh na  uznání společenstevní honitby.
 4. Navrhovatel může požádat, aby k honebním pozemkům dosahujícím minimální výměry byly přičleněny další souvislé honební pozemky jiných vlastníků, a to s uvedením důvodu tohoto přičlenění. Pokud se těmito vlastníky dohodl, přiloží tuto dohodu k návrhu. Pokud provádí přičlenění orgán SSM z vlastního podnětu, může se tak stát jen se souhlasem držitele honitby. Celková rozsah výměn a přičlenění, které se provádějí k vyrovnání hranic, nesmí být vyšší než 10 % výměry vlastních honebních pozemků navrhovatele honitby.
 5. K návrhu na uznání honitby navrhovatel přikládá jím zpracované údaje o vlastnictví honebních pozemků včetně mapového zákresu hranic honitby na mapě zajišťující přesné odlišení hranic honiteb a návrh plánovaných druhů zvěře a jejich minimálních a normovaných stavů.

 

Řízení o uznání honitby

 1. Jestliže honební pozemky leží v obvodech více orgánů SSM, je příslušný orgán, v jehož obvodě leží největší část honebních pozemků.
 2. Pokud držitel honitby nezačne ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby užívat honitbu sám nebo ji nepronajme, orgán SSM honební pozemky přičlení k jiné honitbě nebo rozděleně k několika honitbám a rozhodnutí o uznání původní honitby zruší
 3. V rozhodnutí o uznání honitby se uvede její název, její držitel, výměra honebních pozemků v členění podle druhů kultur, popis hranic, vyznačení obvodu honitby, výčet a výměry honebních pozemků přičleněných s uvedením jejich vlastníků a důvodů přičlenění, jakostní třídy honitby pro jednotlivé druhy zvěře navržené držitelem honitby a jejich minimální a normované stavy.
 4. Do nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby užívá honitbu její dosavadní uživatel. Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit.

 

Využití honiteb

a) české fyzické osobě, která má platný český lovecký lístek

b) mysliveckému sdružení vzniklému podle předpisů o sdružování občanů za účelem nájmu honitby, jehož nejméně 3 členové splňují podmínku uvedenou v písm. a)

c) české právnické osobě, která na pozemcích v těchto honitbách zemědělsky nebo lesnicky hospodaří nebo která má myslivost uvedenou v předmětu své činnosti a jejíž statutárním orgán nebo alespoň jeden jeho člen nebo odpovědný zástupce splňuje podmínku písm. a)

 1. Držitel honitby může honitbu využívat sám nebo ji může pronajmout.
 2. Pronajmout lze jen honitbu:
 3. Honitbu nelze rozdělit na části a v nich přenechat někomu provozování myslivosti.

 

Smlouva o nájmu honitby

Smlouva o nájmu honitby musí být uzavřena písemně na dobu 10 let. Držitel je povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy zaslat jedno její vyhotovení  orgánu státní správy myslivosti.

 

Další informace

Mapový přehled uznaných honiteb v rámci ČR poskytuje na svých webových stránkách Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - http://geoportal2.uhul.cz

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​