Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Legislativa a zákony

Zákony k odpadové legislativě platné od roku 2021

 • Zákon o odpadech (částka 222) pod číslem 541/2020 Sb.
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností  (částka 223) pod číslem 543/2020 Sb.
 • Zákon o výrobcích s ukončenou životností (částka 223) pod číslem 542/2020 Sb.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (částka 224) pod číslem 545/2020 Sb.
 • Vyhláška č. 8/2021 Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
 • Vyhláška č. …. O podrobnostech nakládání s odpady (ve schvalovacím procesu)

 

působnost dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), v platném znění

 

V rámci samostatné působnosti na úseku odpadového hospodářství odbor zajišťuje

 

 • Vede evidenci nepovolených skládek a provádí kontrolní a správní činnost směřující k jejich odstranění
 • Vede evidenci komunálního odpadu města Mariánské Lázně, podává hlášení o produkci odpadů, zajišťuje sběry a veškeré další povinnosti vyplývající městu jako původci komunálního odpadu z platné legislativy
 • Kontroluje plnění povinností vyplývajících ze závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města a při neplnění povinností vyplývajících z této vyhlášky ukládá pokuty dle platných právních předpisů
 • Vede správní činnost a ukládá pokuty podle § 66d zákona o obcích

 

Výkon státní správy v odpadovém hospodářství (přenesená působnost) zahrnuje zejména tyto činnosti

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • vede a zpracovává evidenci odpadů původců odpadů, obcí, zařízení pro nakládání s odpady a obchodníků s odpady, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona,
 • kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti zákona o odpadech, s výjimkou oblastí, v nichž je ke kontrole příslušný obecní úřad, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 • může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životního prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby; při správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu,
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí,
 • vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství,
 • vydává povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů v případě malých zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a původcům odpadů,
 • vydává souhlas k provozování malého zařízení pro biologicky rozložitelné odpady
 • projednává přestupky fyzických osob, původců odpadů, provozovatelů zařízení, právnických a podnikajících fyzických osob a obcí dle zákona o odpadech
 • může uložit opatření k nápravě a lhůty pro zjednání nápravy v případě nedodržení zákona o odpadech

 

Pokud tímto zákonem nebo jiným právním předpisem není stanoveno jinak, je k rozhodování

ve výše uvedených záležitostech místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je provozována činnost nebo se nachází movitá věc, které se rozhodnutí týká.

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty

 • závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných
 •  
 • vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení
 • nebo povolení podle stavebního zákona a vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Závazné stanovisko a vyjádření obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Vyjádření a závazné stanovisko vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být realizován příslušný záměr.

Obecní úřad

 • kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní, a zda
 • nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem,
 • kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle zákona o odpadech.
 • projednává přestupky fyzických osob a právnických a podnikajících fyzických osob dle zákona o odpadech
 • vydává opatření k nápravě v případě nedodržení zákona o odpadech

 

působnost dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“), v platném znění

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • kontroluje, jak jsou fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • může uložit opatření k nápravě a lhůty pro zjednání nápravy
 • projednává přestupky fyzických osob

 

Obecní úřad

 • zajišťuje odstranění neoprávněně odstavených vozidel dle zákona o výrobcích s ukončenou životností

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​