Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Státní správa lesů

Státní správa lesů

V obvodu POÚ vykonává úřad činnosti

 1. Rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 2. Rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 3. Rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu poklesne pod 1 ha
 4. Rozhoduje o trvalém odnětí pozemků určených k plenění funkcí ledaco výměry 1 ha nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 5. Rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 6. Rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 7. Rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných akcí v lese
 8. Rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 9. Rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností
 10. Rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech mladších než 80 let
 11. Rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 12. Rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 13. Rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 14. Vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa
 15. Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, není-li příslušný kraj nebo ministerstvo
 16. Vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, není-li příslušný kraj, a vyjadřuje se ke stavebním řízením staveb, jež se nacházejí do 50 m od okraje lesa
 17. Zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov
 18. Povoluje výjimky ze stanovení velikosti  a šíře holé seče
 19. Povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesních kultur
 20. Vede lesní hospodářskou evidenci
 21. Ustanovuje a zrušuje ustanovení lesní stráže
 22. Vykonává dozor nad dodržováním lesního zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
 23. Řeší přestupky a ukládá sankce dle zákona

 

Základní právní předpisy

 1. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (ve znění pozdějších předpisů)
 2. Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
 3. Vyhláška MZe č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
 4. Vyhláška MZe č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky č. 52/1999 Sb.
 5. Vyhláška MZe č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
 6. Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb.,o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
 7. Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
 8. Vyhláška MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
 9. Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opařeních k ochraně lesa  a vzor služebního odznaku  a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
 10. Vyhláška MZe č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 11. Vyhláška MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobné na lesích
 12. Vyhláška MZe č. 139/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu  a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​