Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Státní správa ochrany přírody a krajiny

Státní správa

Státní správa ochrany přírody a krajiny

Kompetence orgánů ochrany přírody a krajiny jsou uvedeny v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochran přírody a krajiny (v platném znění) a jsou členěny podle obvodu působnosti:

Ve správním obvodu města, a to i na části spadající do CHKO Slavkovský les, povolují kácení dřevin rostoucích mimo les a předepisují případnou náhradní výsadbu – viz. kácení dřevin rostoucích mimo les.

Ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu - POÚ (s výjimkou území CHKO Slavkovský les a maloplošných zvláště chráněných území – přírodní rezervace a památky):

 1. Registrují významné krajinné prvky a vydávají stanoviska do těchto registrovaných prvků.
 2. Vyhlašují (rozhodnutím či smluvně) a případně ruší vyhlášené památné stromy včetně náležitostí souvisejících.
 3. Vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek pěšin mimo zastavěná území obcí

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností – ORP (s vyjímkou CHKO Slavkovský les, maloplošných zvláště chráněných území  a území soustavy NATURA 2000):

 1. Vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení některého významného krajinného prvku ze zákona (jimi jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy), k odlesňování a zalesňování pozemků s rozlohou nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů. Obsah žádostí není formálně stanoven, je třeba v nich konkrétně popsat co, kdo a proč zamýšlí.
 2. Vydávají opatření obecné povahy (jde–li o blíže neurčený okruh osob) nebo rozhodnutí (jde-li o konkrétní osoby) o omezení zákazu rušivé činnosti v obecné ochraně rostlin a živočichů (nejedná-li se o zvláště chráněné druhy).
 3. Rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a  zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů (nejedná-li se o zvláště chráněné druhy).
 4. Vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a kříženců do krajiny.
 5. Rozhodují o stanovení odchylného postupu obecné ochraně ptáků.
 6. Ukládají vlastníkům dřevin rostoucích mimo les provedení nezbytných zásahů v případě výskytu nákazy, epidemie či jiné vážné choroby.
 7. Přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o případném pozastavení, omezení nebo zákazu oznámeného kácení. Oznámení podává ten, kdo zásah provedl nebo zamýšlí provést. V případě bezodkladného kácení (byl bezprostředně ohrožen život, zdraví či hrozila škoda velkého rozsahu) se oznámení podává do 15 dnů pode dne kácení, v ostatních případech 15 dnů před zamýšleným kácením. Pokud se v této časové lhůtě správní orgán k oznámenému kácení nijak nevyjádří, je to považováno za souhlas.
 8. Vydávají souhlasy (závazným stanoviskem) k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Obsah žádosti není formálně stanoven, je třeba v ní konkrétně popsat co, kdo a proč zamýšlí.
 9. Rozhodují o vyhlášení přechodně chráněných ploch.
 10. Mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných druhů rostlin  a živočichů a druhů chráněných podle mezinárodních úmluv.
 11. V případě ptáků žijících volně na evropském území členských států Evropských společenství vydávají osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči a vedou o tom evidenci, ověřují původ a s tím spojené náležitosti.
 12. Rozhodnutím omezují či zakazují činnosti, které by mohly způsobit nedovolené změny obecně či zvláště chráněných částí přírody.
 13. Vykonávají státní dozor.
 14. Rozhodují o podmínkách a možnostech uvedení do původního stavu či ukládají přiměřená náhradní opatření osobám, jež svojí činností nezákonně poškodili či zničili část přírody.
 15. Uplatňují stanoviska k územním a regulačním plánům.
 16. Vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability krajiny

Lhůty pro vyřízení jsou na úseku ochrany přírody a krajiny upraveny speciálně oproti obecné úpravě ve správním řádu - v jednoduchých případech rozhoduje správní orgán bezodkladně (tento termín není dále definován), v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​