Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém

Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém

Digitální povodňový plán města a ORP Mariánské Lázně

Digitální povodňový plán umožňuje napojení na digitální povodňový plán (dPP) ČR a Povodňový informační systém POVIS. Vytvořením dPP a jeho zpřístupnění na webovém prohlížeči města Mariánské Lázně je dostupný všem členům povodňové komise (města i ORP) a obcím níže po toku. Digitální zpracování Plánu umožňuje oproti klasickému publikování mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů, jak mezi jednotlivými částmi textu, tak i na mapové pohledy. Odkaz na mapu může zobrazit požadovaný obsah, správný výsek mapy a vhodné měřítko. Odkazem v textu lze z databází mapového serveru zobrazit i potřebné tabulky s obsahem synchronizovaným s centrální databází.

Digitální povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnou geografickou polohu a mají tedy přímou vazbu na GIS. Zobrazení těchto informací nad mapou má velký význam v digitální podobě:

  • v průběhu povodně umožní dPP přehledný přístup k potřebným informacím a nabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesy;
  • vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě hůře kontrolovatelné;
  • snadnější distribuce informací v období před povodní, kdy je možné seznámit veřejnost prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (záplavová území, evakuační místa, objízdné trasy, ohrožené objekty), opatřeními navrhovanými v povodňovém plánu pro krizovou situaci, kontaktními místy pro pomoc apod.;
  • v období po povodni nabízí dPP srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné sledování jejich odstraňování.

Součástí tohoto projektu je i vybudování lokálních výstražných systémů ve městě Mariánské Lázně. Vzhledem k tomu, že celé správní území je poměrně hustě protkáno vodními toky, hrozí vznik povodňových událostí. Potřeba mít aktuální informace o vodních stavech vedla k rozhodnutí vybudovat lokální výstražný systém sloužící k varování obyvatelstva.

 

WEB:

Město Mariánské Lázně: http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_554642

ORP Mariánské Lázně: http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4105

 

Lokální výstražný systém (LVS)

Město Mariánské Lázně má soustředěnou zástavbu ležící v členitém terénu. Z hlediska správního členění má město celkem 6 místních částí a to Hamrníky, Chotěnov-Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště a Úšovice.

Obecně správní území spadá do dílčího povodí Berounky a dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe. Území obce se nachází mnoho drobných vodních toků. Za významné toky, které odvodňují území ORP lze považovat toky Kosový potok, Úšovický potok, Teplá, Pramenský potok, Pstruží potok, Bahnitý potok, Huťský potok, Lipoltovský potok a Dlouhá stoka.

Toky patří povodí III. řádu 1-10-01 Mže po soutok s Radbuzou (Kosový p., Úšovický p., Pstruží p., Bahnitý p., Huťský p.),1-13-02 Teplá a Ohře od Teplé po Liboc (Teplá, Pramenský p.) a 1-13-01 Ohře po Teplou (Lipoltovský p., Dlouhá stoka).

Převážnou část území odvodňuje Kosový potok, Teplá s jejich přítoky.

Povodňovou situaci města ovlivňují přívalové srážky, které způsobují jednak rozvodnění a vybřežení toků (Úšovický potok, Kosový potok a další drobné vodní toky) na území města a také povodňové epizody spojené s táním sněhu, nebo dlouhodobými dešti.

Při srážkových událostech je důležité mít přehled o jejich průběhu, intenzitě a je důležité mít přehled i o stavu hladin. V případě nepříznivého vývoje by měla mít město včasnou informaci, na základě které, by mohla vydávat výstrahu, činit předběžná opatření k zamezení škod, atd.

Umístění hladinoměrů bylo zvoleno s ohledem na včasné informování obyvatel po toku. Došlo také k využití dvou stávajících hlásných profilů, opatřených pouze vodočetnou latí, které budou doplněny pouze měřicí technikou s on-line přenosem dat. Tyto dva profily jsou umístěny v intravilánu (OBC554642_2_H a OBC554642_3_H) ale jsou již dlouhodobě využívány povodňovou komisí pro varování obyvatelstva v místních částech a dalších obcích po toku.

 

WEB:

http://www.dvt-info.cz/web_krkv/dvt_main/

 

HladinoměryPovodňový plán

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​