Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Státní správa vodního hospodářství

Státní správa ve vodním hospodářství

V obvodu POÚ vykonává odbor činnosti

Vodoprávní úřad vykonává státní správu podle vodního zákona:

 1. Provádí vodoprávní dozor v rozsahu své působnosti, dává podněty jiným správním orgánům na úseku vodního hospodářství.
 2. Vede vodoprávní evidenci.
 3. Upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
 4. Povoluje nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběry; vzdouvání popřípadě akumulaci; k využívání jejich energetického potenciálu; vypouštění odpadních vod, jiné nakládání; k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny; užívání vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání; k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou; k čerpání za účelem snižování jejich hladiny; k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie; k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; k využívání důlních vod jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.
 5. Mění a ruší povolení k nakládání s vodami.
 6. Povoluje některé činnosti (vysazování stromů nebo keřů v záplavovém území, těžbu písku, štěrku, bahna z pozemků koryt vodních toků.
 7. Plní funkci speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl (povolování staveb, jejich změn a odstraňování, kolaudace staveb.
 8. Uděluje souhlas nebo závazné stanovisko ke stavbám, zařízením a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry.
 9. Vydává vyjádření ke všem záměrům staveb, zařízení a činností, které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových a podzemních vod
 10. Vede evidenci vydaných rozhodnutí podle vodního zákona.
 11. Stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů.
 12. Stanovuje minimální zůstatkové průtoky povrchových vod.
 13. Stanovuje minimální hladiny podzemních vod.
 14. Řídí práce při zneškodňování havárií
 15. Ukládá opatření k nápravě. Rozhoduje v pochybnostech o hranici vodního toku.
 16. Při změnách koryt vodních toků povoluje jejich návrat do původního koryta.
 17. Rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím.
 18. V zájmu ochrany vodního díla stanovovat ochranná pásma.
 19. Ukládá zpracovat manipulační, případně provozní řád vodního díla.
 20. Rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorie technicko-bezpečnostního dohledu a povinnostech s tím souvisejících.
 21. Provádí technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly.
 22. Plní úkoly povodňového orgánu Města s rozšířenou působností v období mimo povodeň dané vodním zákonem (provádí povodňové prohlídky).
 23. V době povodně plní dílčí úkoly dle povodňového plánu a pokynů povodňové komise Města s rozšířenou působností.
 24. Upravuje povolené nakládání s vodami při mimořádných opatřeních.
 25. Schvaluje manipulační a provozní řády vodních děl.
 26. Schvaluje havarijní plány.
 27. Ukládá sankce (pokuty) za porušení povinností na úseku vodního hospodářství fyzickým, právnických a fyzickým osobám podnikající.

Vodoprávní úřad vykonává státní správu na úseku vodovodů a kanalizací podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích:

 1. Zpracovává majetkovou a provozní evidenci.
 2. Rozhoduje ve sporech a porušení povinností v rozsahu zákona.
 3. Schvaluje kanalizační řády.
 4. Vydává povolení k vypouštění odpadních vod vyžadujících předchozí předčištění do veřejné kanalizace.
 5. Vykonává dozor nad dodržováním zákona o vodovodech a kanalizacích v rozsahu kompetencí daných tímto zákonem.
 6. Ukládá sankce (pokuty) za porušení povinností na úseku zákona o vodovodech a kanalizacích fyzickým, právnických a fyzickým osobám podnikající.

 

Související předpisy

 1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 3. Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
 5. Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
 6. Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 7. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 8. Vyhláška č. 367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
 9. Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 11. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů
 12. Nařízení vlády č. 416/2010 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 13. Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a kvartér řeky Moravy.

Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a kvartér řeky Moravy.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​