Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Lesní hospodářství

Lesní hospodářství

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Lesní pozemky

jsou pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů.

 

Jiné pozemky

jsou zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy (do výměry 2 ha), ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace, s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží k lesnímu hospodářství.

V případě pochybnosti zda jde o PUPFL nebo nejde, rozhoduje ve správním řízení OSSL.

 

Formuláře

  • Pochybnost, prohlášení pozemků za les
  • Dělení lesního pozemku

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Základní povinnosti vlastnictví lesa

  • Vlastnictví lesa a hospodaření v něm upravuje lesní zákon a navazující předpisy.
  • Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.
  • Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být obhospodařovány dle lesního zákona  a nesmí být využívány k jiným účelům. Výjimky povoluje orgán státní správy lesů (OSSL).
  • Nájem lesa je možný na základě písemné smlouvy. Vznik nájmu nebo výpůjčky PUPFL, má-li trvat méně než 5 let, musí to být oznámeno OSSL do 30 dnů od jejího uzavření.
  • Les plní kromě produkce dříví ještě řadu dalších funkcí – chrání půdu  a vodní zdroje, brání erozi, slouží k rekreaci  aj. Podle svých převažujících funkcí a společenských požadavků je tedy každý PUPFL zařazen orgánem SSL do jedné ze tří kategorií lesů.

 

Kategorie lesů

Les ochranný Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy), rašeliniště, výsypky; vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných stanovištích; lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.
Les zvláštního určení Lesy , které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, na území národních parků a národních přírodních rezervací. Dále sem jde zařadit ve veřejném zájmu lesy v prvních zónách CHKO, lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, sloužící k lesnickému výzkumu a výuce, u uznaných oborách a bažantnicích,…
Lesy hospodářské Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii  lesů ochranných nebo zvláštního určení.

 

Dělení lesních pozemků

Dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu SSL. OSSL souhlas nevydá, jestli by dělením vznikly pozemky nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​