Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Veřejné sbírky

Sbírka

Veřejné sbírky se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnou sbírku může konat obec, kraj nebo jiná právnická osoba (fyzická nikoliv).

Právnická osoba, která hodlá veřejnou sbírku konat, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušného podle sídla právnické osoby. Jsou-li splněny náležitosti oznámení o konání sbírky a neshledali příslušný krajský úřad důvodu pro to, že veřejnou sbírku nelze konat, osvědčí právnické osobě datum přijetí jejího oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí oznámení. Osvědčení musí být doručeno právnické osobě do vlastních rukou.

 

Zapečetění pokladničky

 1. Provádí-li se veřejná sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu, v jehož obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut; takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí.
 2. Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadu, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem „putovní pokladnička“; pečetí ji obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající veřejnou sbírku sídlo; má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné veřejné sbírky, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity.

 

Otevření pokladničky

 1. Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající veřejnou sbírku sídlo.
 2. Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu. Koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3 zástupci kraje, z nichž 1 je zaměstnancem kraje zařazeným do krajského úřadu; zástupci si navzájem prokážou svoji totožnost. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování veřejné sbírky.
 3. Koná-li sbírku pokladničkami obec nebo kraj na svém území, neoznamuje podle odstavce 1 umístění pokladniček a při jejich otevření nepostupuje podle odstavce 3. O provedeném otevření pokladničky se vyhotoví zápis podle odstavce 4 s uvedením míst, kde byly pokladničky umístěny.

 

ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Obec, kraj nebo jiná právnická osoba nebo jimi zmocněná fyzická osoba na základě udělené plné moci.

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční – oddělení místních poplatků
  Příčná 647, přízemí-vpravo,
  Tel.: +420 354 922 175, 354 922 165 a 354 922 169.

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Průkaz totožnosti
 • Osvědčení o konání veřejné sbírky
 • Plná moc fyzické osoby pověřená konáním veřejné sbírky
 • Protokol o zapečetění pokladničky
 • Protokol o rozpečetění pokladničky.

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách.

 

Související předpisy

 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​