Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Za užívání veřejného prostranství

Poplatek je zaveden příslušnou obecně závaznou vyhláškou Města Mariánské Lázně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Předmět poplatku

Je zvláštní užívání veřejného prostranství, tj. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Poplatník poplatku

Fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v předmětu poplatku.

 

Ohlášení k poplatku

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. K tomuto ohlášení může využít tiskopis správce poplatku. Jedná-li se o případy související s likvidací havárií a vztahuje-li se na ně ohlašovací povinnost, ohlásí poplatník správci poplatku zahájení záboru veřejného prostranství nejpozději první pracovní den po dnu, kdy k záboru došlo.

 

V ohlášení poplatník uvede:

 • Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
 • Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.
 • Další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku. Skutečný stav těchto požadovaných údajů je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 kalendářních dnů po skončení užívání veřejného prostranství.

 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Veškerá ohlášení lze činit pouze kvalifikovaným podáním písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (DS Města Mariánské Lázně: bprbqms).

 

Sazby poplatku

Poplatky za užívání veřejného prostranství v lokalitě č. 1 a v lokalitě č. 2 jsou stanoveny takto:

 Za umístění reklamních zařízení typu „A“  činí poplatek

Lokalita 1

Základní sazba

20 Kč / m2 / den

Paušální poplatek

5 000 Kč / m2 / rok

Lokalita 2

Základní sazba

10 Kč / m2 / den

Paušální poplatek

2 500 Kč / m2 / rok

Za zařízení, které v sezóně rozšiřuje prodej a služby ve stálé provozovně, bezprostředně s ní souvisí a má stejného provozovatele (tzv. předzahrádka) činí poplatek

Lokalita 1

Základní sazba

10 Kč / m2 / den

Paušální poplatek

200 Kč / m2 / měsíc
800 Kč / m2 / rok

Lokalita 2

Základní sazba

5 Kč / m2 / den

 

Paušální poplatek

100 Kč / m2 / měsíc
400 Kč / m2 / rok

Za umístění reklamních zařízení (nabídkové stojany a skříňky) činí poplatek

Lokalita 1

Základní sazba

40 Kč / m2 / den

Paušální poplatek

10 000 Kč / m2 / rok

Lokalita 2

Základní sazba

20 Kč / m2 / den

Paušální poplatek

5 000 Kč / m2 / rok

Za umístění ostatních prodejních nebo reklamních zařízení (stánky)
neuvedených v odstavcích 1, 2 a 3 činí poplatek

Lokalita 1

 

40 Kč / m2 / den

Lokalita 2

 

20 Kč / m2 / den

Za vyhrazené parkovací místo do 11 m2 činí paušální poplatek

Lokalita 1

 

1 000 Kč / měsíc

Lokalita 2

 

500 Kč / měsíc

a za každý další započatý m2 takového záboru činí paušální poplatek

Lokalita 1

 

100 Kč / m2 / měsíc

Lokalita 2

 

50 Kč / m2 / měsíc

Za ostatní zábory veřejného prostranství (např. lešení, stavební zařízení, zařízení staveniště, skládky, výkopy, překopy, kulturní, sportovní a reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl) činí poplatek

Lokalita 1

 

10 Kč / m2 / den

Lokalita 2

 

5 Kč / m2 / den

Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí včetně příslušenství jednoho provozovatele (poplatníka) a to bez ohledu na plochu zabraného veřejného prostranství činí poplatek

Lokalita 2

Základní sazba

2 Kč / m2 / den

 

Splatnost poplatku

Při umístění reklamních zařízení (dále jen „poutač typu „A“), za zařízení, které v sezóně rozšiřuje prodej a služby ve stálé provozovně, bezprostředně s ní souvisí a má stejného provozovatele (dále jen „předzahrádka“), při umístění reklamních zařízení (dále jen „nabídkové stojany a skříňky“), při umístění ostatních prodejních nebo reklamních zařízení (stánky) neuvedených výše a při umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí včetně příslušenství jednoho provozovatele (poplatníka) je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

Při ostatních záborech veřejného prostranství (např. lešení, stavební zařízení, zařízení staveniště, skládky, výkopy, překopy, kulturní, sportovní a reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl) je poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.

Poplatek stanovený měsíční paušální částkou při umístění předzahrádky a za vyhrazené parkovací místo je poplatek splatný 15tý den v příslušném měsíci.

Poplatek stanovený roční paušální částkou za umístění poutače typu A, předzahrádky a nabídkového stojanu a skříňky je  poplatek splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. V případě, že užívání veřejného prostranství započne v jiném období než do 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne  zahájení užívání veřejného prostranství.

 

Osvobození od poplatku

 • Akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 • Vyhrazená trvalá parkovací místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 • Vyhrazená trvalá parkovací místa pro vozidla Policie České republiky.
 • Užívání veřejného prostranství vlastníkem pozemku, které je obecně závaznou vyhláškou určen za veřejné prostranství a vlastník tohoto pozemku jej užívá  pro vlastní potřebu.
 • Akce podle práva shromažďovacího.
 • Výkopové práce, jejichž investorem je město Mariánské Lázně.
 • Kulturní, společenské, sportovní a obdobné akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Mariánské Lázně.
 • Za užívání veřejného prostranství společnostmi, které jsou ve 100% vlastnictví města Mariánské Lázně.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

 

Sankce, které mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu do 500 tis. Kč.

Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku.  

 

ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba), tj. osoba, která využívá veřejné prostranství účelům vymezeným platnou vyhláškou, nebo jím zmocněná osoba, na základě doloženého  originálu plné moci od poplatníka.

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, oddělení místních poplatků, Příčná 647, Mariánské Lázně, v přízemí - vpravo, kancelář č. 1.30.

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Identifikační doklady (např. OP, obchodní rejstřík, živnostenský list).
 • Číslo bankovního účtu.
 • Popřípadě plnou moc.

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách.

 

Bankovní údaje

 • Číslo účtu: 19-720331/0100.
 • Variabilní symbol a specifický symbol bude sdělen poplatníkovi při vyúčtování užívání veřejného prostranství.

 

Úhrada poplatku

 • V pokladně městského úřadu.
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu.
 • Poštovní poukázkou a dalšími zákonnými způsoby dle daňového řádu.

 

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů:

 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství- Lunaparky, cirkusy, obdobné atrakce (lokalita 2).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Nabídkový stojan, skříňka (lokalita 1).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Nabídkový stojan, skříňka (lokalita 2).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Ostatní prodejní nebo reklamní zařízení - stánek (lokalita 1).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství – Ostatní prodejní nebo reklamní zařízení - stánek  (lokalita 2).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství  - Stavební a ostatní činnosti (lokalita 1).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství  - Stavební a ostatní činnosti (lokalita 2).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství  - Předzahrádka (lokalita 1).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství  - Předzahrádka (lokalita 2).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství  - Reklamní poutač typu „A“  (lokalita 1).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství  - Reklamní poutač typu „A“  (lokalita 2).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství  - Vyhrazené parkování (lokalita 1).
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství  - Vyhrazené parkování (lokalita 2).

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Související předpisy

 • Obecně závazná vyhláška č. 6/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Plánek rozdělení lokalit

Rozdělení lokalit

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​