Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2021

  • Roční hlášení o odpadech za rok 2020
  • Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů, dopravci odpadů v roce 2021
  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

 

Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

(ohlašování odpadů za rok 2020 se provádí na základě přechodného ustanovení podle §39 odst. 2 a 4 až 7 zákona 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb.

Ohlašování podle § 95 odst. 3 až 5 se bude poprvé provádět za rok 2021)

Původce odpadů (§39 odst. 2): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2020, vzniká mu ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. s termínem do 15. února 2021 za každou samostatnou provozovnu (viz zákon).

Oprávněná osoba (§39 odst. 2, 4, 5):  nakládá-li s odpady v roce 2020, vzniká jí ohlašovací povinnost do 15. února 2021 a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.).

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů: jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15ti dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (zařízení) a přílohy 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

 

Ohlašování prostřednictvím ISPOP

(zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP nebo správní obvod hlavního města Prahy – SOP. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí pro daný ohlašovací rok (viz www.ispop.cz). Více o ohlašování prostřednictvím ISPOP se můžete dočíst v zákoně č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP.

 

Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství (viz bod 1) není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na těchto stránkách ISPOP.

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese http://www.cenia.cz.

 

Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh (viz bod 1) lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů (např. EVI 8) nebo PDF formulářů, které naleznete na této internetové stránce https://www.ispop.cz.

 

Způsoby ohlašování

Podání hlášení o odpadech (viz bod 1) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

  • Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.
  • On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

Pozn.:PDF formuláře (viz bod 4) obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (bližší informace získáte od výrobce vašeho software).

 

Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizace podaného hlášení probíhá automaticky prostřednictvím přihlašovacích údajů. To znamená, že účet, pomocí něhož je hlášení odesíláno (přihlašovací údaje do ISPOP nebo vlastník ISDS), musí být svázán se subjektem (IČO), za který je ohlašováno, a to přímo nebo pomocí zmocnění. Pouze při registraci subjektu do ISPOP je nutná autorizace pomocí listinné podoby (listinným zasláním autorizačního formuláře „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ (dále jen Potvrzení), který obdržíte do e-mailové schránky uvedené v registračním formuláři, na adresu CENIA.), a to v případě, pokud registrační formulář při registraci nepodepíšete kvalifikovaným elektronickým podpisem, nebo jej do ISPOP nezašlete pomocí datové schránky (ISDS).

 

Zmocnění

Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Více informací naleznete na této internetové adrese ISPOP.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​