Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Nový Strategický plán rozvoje města na roky 2016-2031

Nový Strategický plán rozvoje města na roky 2016-2031 1

Strategický plán rozvoje města Mariánské Lázně (Strategický plán) je základním dlouhodobým rozvojovým dokumentem. K jeho přijetí se město Mariánské Lázně zavázalo v Programovém prohlášení Rady města pro volební období 2014-2018 a proces byl zahájen usnesením zastupitelstva č. ZM/15/140 ze dne 23.6.2015. Zastupitelstvo města Strategický plán schválilo na svém zasedání 13. 12. 2016 usnesením č. ZM/414/16.

Strategický plán byl zpracován komunitně tj. se zapojením města, městem zřízených organizací, úředníků městského úřadu, občanů města, nestátních neziskových organizací a podnikatelských subjektů působících ve městě a odborné veřejnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje ve spolupráci s externím zpracovatelem. Vše se dělo v rámci místní Agendy 21: pracovní skupiny byly složeny komunitně a sešli se celkem 4x u kulatých stolů, dále se v rámci zpracování uskutečnily jedno veřejné projednání a tři setkání Strategického týmu pro řízení a rozvoj města. Pro stanovení rozvojové vize města na 15 let  bylo využito elektronické hlasování metodou Demokracie 2.1. Externím zpracovatelem byla společnost BermanGroup, s.r.o., která u nás připravovala a vedla i proces tvorby Koncepce rozvoje města z roku 1998. Strategický plán je v kompetenci 2. místostarostu města  Ing. arch. Vojtěcha Franty. Celý proces tvorby materiálu a sběru podkladů koordinuje Mgr. Alena Dodoková - koordinátorka místní Agendy 21 a Zdravého města.

Strategický plán stanovuje vizi rozvoje města, strategické cíle pro jednotlivé oblasti, priority a opatření k jejich naplnění a způsob hodnocení plnění strategie. Každé opatření bylo rozpracováno do projektových listů se stanovením odpovědných pracovníků/subjektů. Členové pracovních skupin byly také požádány o vyplnění multikriteriální analýzy, která dle stanovených kritérií prioritizovala realizaci jednotlivých opatření.

Projektové listy jsou živými dokumenty, se kterými pracuje odpovědný garant každého opatření a průběžně si je aktualizuje. Rozpočet města by měl být každoročně připravován s provázaností na dané projektové listy tak, aby byly zajištěny finanční prostředky na realizaci daných opatření tj. projektů podle projektových listů.

PRACOVNÍ SKUPINY A ANALYTICKÉ PODKLADY

Ekonomika města, podnikání a zaměstnanost

Sociální oblast, zdravotnictví, školství, kultura, sport a volný čas

Životní prostředí, doprava a energetika

Lázeňství a cestovní ruch

Správa věcí veřejných a územní rozvoj

NÁVRHOVÁ ČÁST

Návrh Strategického plánu byl prezentován na veřejném projednání dne 20. 6. 2016. Připomínky k němu lze posílat do 5. července na adresu: alena.dodokova@marianskelazne.cz


Aktualizace 3.8.2016

Obdrželi jsme několik vyplněných připomínkových listů, ze kterých vzešlo 53 připomínek. Velká většina připomínek se netýkala konkrétního návrhu na změnu textu Strategického plánu. Žádná také nebyla s tímto dokumentem v rozporu, a některé se vztahovaly k tomu, co Strategický plán již řeší. Detailnější věci budou řešeny v Akčním plánu, tedy souboru a harmonogramu projektů k realizaci Strategického plánu.
 
Připomínky a jejich vypořádání naleznete v tabulce (xls)

Aktualizace 12.5.2016

Další setkání pracovních skupin proběhla na přelomu března, dubna a května, a to jak ke strategickým cílům tak k návrhům opatření a odpovědnosti za jejich realizaci. Momentálně se připravuje kompletní návrh Strategického plánu a veřejnosti  bude představen na projednání dne 20.6. od 17:00.


Aktualizace 18.3.2016

V polovině března se členové pracovních skupin setkali podruhé k závěrům analytické části Strategie a návrhům jak realizovat schválenou vizi města. Na konci března se pracovní skupiny sejdou již k tvorbě návrhové části (definici cílů) nového Strategického plánu.


Aktualizace 6.1.2016

Ve středu 6. 1. 2016 se postupně setkaly všechny pracovní skupiny a navrhli podněty pro novou vizi města do roku 2031. Ze všech podnětů jsme vytvořili 13 tezí, o kterých hlasovali občané s využitím plusových a minusových hlasů. Vizi jsme vytvořili ze tří vítězných tezí.

Společná vize města Mariánské Lázně v roce 2031 zní: Mariánské Lázně v roce 2031 jsou zelené město parků a kvalitního veřejného prostoru chránící a rozvíjející své největší bohatství, kterým jsou jedinečné léčivé přírodní zdroje. Světové lázeňské město, které je opakovaně vyhledáváno díky kvalitním službám a péči založené jak na tradičních, tak na moderních léčebných metodách a vzdělané město se školami zaměřenými na lázeňství a medicínský cestovní ruch, které vychovávají k ochraně místních hodnot.

Výsledky hlasování naleznete na www.muml.cz/anketa

Souběžně s tvorbou vize byly započaty práce na analytické části Strategie, která pomocí souboru dat o vybraných jevech a trendech umožní odpovědět na klíčové otázky ohledně významu, demografie, ekonomiky,  podnikatelského sektoru, trhu práce, vzdělání, kvality života, cestovního ruchu a lázeňství, dopravy a životního prostředí našeho města. V polovině března se členové pracovních skupin setkají k tomu, aby také na základě sesbíraných dat vytvořili SWOT analýzy jednotlivých oblastí, data případně doplnili a dopracovali pro tyto oblasti také dílčí vize. Na konci března se sejdou již k tvorbě návrhové části nového Strategického plánu.

Příprava Strategického plánu a navazujících akčních plánů je spolufinancována z prostředků Evropské unie

Příprava Strategického plánu a navazujících akčních plánů je spolufinancována z prostředků Evropské unie

Přílohy

Strategický plán rozvoje města pro období 2016-2031

Strategický plán rozvoje města pro období 2016-2031.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 747,44 kB

Leták cíle

Leták cíle A4.qxp_Sestava 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,07 kB

SP_pripominky_vyporadani.xlsx

SP_pripominky_vyporadani.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 15,04 kB

analytika_ekonomika.pdf

analytika_ekonomika.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 614,68 kB

analytika_kvalita_zivota.pdf

analytika_kvalita_zivota.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 719,94 kB

analytika_ZP_doprava_energetika.pdf

analytika_ZP_doprava_energetika.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 905,83 kB

analytika_CR_lazenstvi.pdf

analytika_CR_lazenstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB

analytika_spravaVV_uzemní_rozvoj.pdf

analytika_spravaVV_uzemní_rozvoj.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 715,28 kB
Datum vložení: 6. 1. 2016 13:10
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2017 9:02
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​