Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Nový Územní plán Mariánské Lázně

Územní plán Mariánské Lázně

Schéma rozpracovaného návrhu

Co je územní plán?

 • Je základním dokumentem pro rozvoj území města, který říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek.
 • Řeší celé správní území obce: Hamrníky, Chotěnov – Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice.
 • Územní plán je dohodou (soukromého a veřejného sketoru) o budoucí podobě území.

Proč nový územní plán?

Stávající Územní plán města Mariánské Lázně byl schválen zastupitelstvem města dne 29.10.2002 usnesením č. 1149/02 dle starého stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.).

Podle ustanovení § 322 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, platí, že územně plánovací dokumentace sdelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán, schválené přede dnem 1. ledna 2007, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti nové územně plánovací dokumentace, která je nahrazuje, nejpozději však 31. prosince 2028. Toto ustanovení nabylo účinnosti 30. července 2021.

Územní plán se může dotknout zájmů každého občana, žijícího v našem městě a každé organizace, která na jeho území působí. Proto je důležité, aby měla veřejnost možnost aktivně se účastnit jeho vytváření.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Informace ze dne 29. 4. 2021:

Stránky "nezamrzly", jak se na první pohled zdá. V současné době pracujeme na vyhodnocení projednané etapy návrhu územního plánu po společném projednání. Ano trvá to dlouho, ale i v omezeném režimu pracujeme tak, abychom našli kompromis mezi zájmy města, soukromými záměry vás všech a veřejnými zájmy chráněnými dotčenými orgány.  Děkujeme za pochopení. Dne 29.4.2021.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ:

Níže naleznete kompletní návrh územního plánu.

NÁVRH MŮŽETE PŘIPOMÍNKOVAT do 21.2.2020!!!!!

Pro uplatnění připomínek můžete využít formulář ke stažení:   ZDE

Další informace naleznete ve veřejné vyhlášce: ZDE

 

Pro lepší orientaci v územním plánu můžete využít:

NÁVOD K PRAKTICKÉMU UŽITÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

 
DOKUMENTACE NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ:

Návrh byl zpracován s finanční podporou Karlovarského kraje

Logo KK           Logo Živý kraj

 

Výroková část:

TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
HLAVNÍ VÝKRES - ZPŮSOB VYUŽITÍ
HLAVNÍ VÝKRES - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
HLAVNÍ VÝKRES - DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
HLAVNÍ VÝKRES - KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
VÝKRES PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU

 

Část odůvodnění:

TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ
KOORDINAČNÍ VÝKRES
VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Měsíc červenec, srpen a září patřil zejména k dopracování návrhu Územního plánu. Během těchto měsíců zároveň došlo k setkání s významnými dotčenými orgány (z hlediska ochrany území) , aby jim byl návrh detailněji představen, byly zodpovězeny jejich dotazy a případně došlo k dohodě na řešení složitějších situací.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PREZENTACE a ZÁZNAM z "Besedy s veřejností na návrhem ÚP", která proběhla 24.6.2019 v Městském muzeu Mariánské Lázně

 

prezentace pořizovatale

prezentace zpracovatele ÚP ML

záznam z besedy

_______________________________________________________________________________________________________________________________

DOTAZNÍK +  vlastní PODNĚT k Územnímu plánu Mariánské Lázně (etapa: před společným jednáním)

Dotazník:

Prosíme o minutu vašeho času vyplněním dotazníku.Vaše odpovědi nám pomohou formulovat návrh územního plánu tak, aby co nejlépe vyhovoval Vašim požadavkům a přáním. Dotazník slouží jako jeden z podkladů pro zpracování nového územního plánu města, jehož pracovní verze je v současné době konzultována se zástupci města, a veřejnosti bude představena 24.6.2019 od 17 hod. v městském muzeu.  

Dotazník k vyplnění zde: https://www.survio.com/survey/d/C9P9Y9N2B9F6A4H6M?fbclid=IwAR1-NNeo91RZZ69L7A59uxa7ditKliqpyhp5_VEjtIty4VnZDG3wEfy-b6c

Ukončení dotazníku 31.7.2019

 

Vlastní podnět:

I takto se můžete zapojit do zpracování ÚP. Se zpracovatelem územního plánu bylo dohodnuto, že nad rámec stavebního zákona bude možné, a to zejména ve vazbě na veřejnou besedu k pracovnímu návrhu ÚP Mariánské Lázně (před společným jednáním), dát svůj vlastní podnět, vzor je ke stažení: ZDE

Podněty podávejte do 15.7.2019 pořizovateli ÚP ML, tj. Městský úřad, Mariánské Lázně, oddělení územního plánování a to buď osobně na podatelnu MěÚ, poštou či emailem (kontaktní osoba pořizovatele Ing. Miluše Lišková)

_____________________________________________________________________________________________________

DISKUZE nad NÁVRHEM (etapa: před společným jednáním)                                s odbornou veřejností

Proběhla 10. 6. 2019 od 16h v kinosále Městského muzea Mariánské Lázně.

Územní plánování je multioborovou disciplínou a tak byly pozvání všichni členové komisí města ML (komise sportu, komise kultury, komise lázeňství a cestovního ruchu, komise urbanismu a dopravy, komise Zdravého města a místní agendy 21, komise pro IT a lektronizaci veřejné správy, komise sociálních věcí a zdravotnictví, komise pro UNESCO), zastupitelé města a další členové z řad odborné veřejnosti.

 

Záznam z diskuze: ZDE

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NÁVRH Územního plánu Mariánské Lázně (etapa: před společným jednáním)

V současné době máme k dispozici první pracovní návrh Územního plánu Mariánské Lázně, který bude v průběhu června diskutován nejdříve s místními odborníky a vedením města, následně se širokou veřejností a to vždy za účasti odborného výkladu zpracovatelského týmu.

Návrh ÚP již znázorňuje navržené využití území a zároveň navrhuje jeho regulaci, tj. jakým způsobem může být daná plocha využita (pro jakou stavbu či činnost) a jaké prostorové a hmotové parametry je nutné respektovat.

Beseda s veřejností nad návrhem proběhne: 24.6.2019 od 17 h v budově Městského muzea Mariánské Lázně, Goethovo nám. 11

Cílem je: vytvoření takového návrhu, který bude rozvoj správního území města řešit komplexně a multioborově a to zejména s ohledem na trvale udržitelný rozvoj území, veřejné i soukromé zájmy v území a další cíle a úkoly územního plánování.

Další informace na přiložené pozvánce: ZDE

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZADÁNÍ Územního plánu Mariánské Lázně

Zastupitelstvo města Mariánské Lázně na svém zasedání, které proběhlo dne 11. 9. 2018 schválilo Zadání pro Územní plán Mariánské Lázně (usnesení č. ZM/753/18).

 

Krátké shrnutí dosavadního procesu pořizování s orientačním harmonogramem dalších prací naleznete v této prezentaci: ZDE

Schválené Zadání Územního plánu Mariánské Lázně: ZDE

Zadání již bylo předáno zpracovateli návrhu územního plánu (Blank architekt s.r.o.) a bude tedy započato zpracování nejnáročnější etapy územního plánu, tj. Návrh pro společné jednání. Jedná se o etapu, ve které již bude možné shlédnout navrženou koncepci v grafice.

Návrh bude řešit například:

- vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch změn v krajině

- rozdělení celého správního území do jednotlivých funkčních ploch a stanovení podmínek využití a prostorových regulativů

- vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření

- stanovení lokalit, u kterých bude podmínkou pro jejich využití zpracování regulačního plánu nebo územní studie, nebo u kterých budou stanoveny podrobnější regulační podmínky

 

Již z výše uvedeného je zřejmé, že řešení návrhu Územního plánu Mariánské Lázně se dotkne každého z nás a je tedy vhodné se do procesu jeho pořizování zapojit. Kromě zákonných termínů (dle stavebního zákona), kdy bude možné veřejnost uplatnit své připomínky, předpokládáme, že zorganizujeme veřejná setkání nad návrhem, kde bude možné o vašich požadavcích a dalších podnětech přímo diskutovat. Bližší informace a termíny budu vždy zveřejněny na těchto stránkách.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Mariánské Lázně

V lednu 2018 začalo oddělení územního plánování zpracovávat návrh zadání Územního plánu

Návrh Zadání byl zpracován a prokonzultován se zpracovatelem územního plánu (Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Alena Švandelíková, Ing. et Ing. Lubomír Bača a Ing. arch. Eva Pavlečková) a určeným zastupitelem Ing. arch. Vojtěchem Frantou (2. místostarostou města). Dne 3.5.2018 byl návrh zadání předmětem jednání Komise urbanistiky a dopravy. Následně byl dle připomínek jednotlivých členů komise a pozvaných členů zastupitelstva města upraven a neprodleně bylo zahájeno jeho projednání dle stavebního zákona, tj. s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem, veřejností a případně oprávněnými investory.

 

Projednání návrhu Zadání Uzemního plánu Mariánské Lázně proběhlo v termínu od 16. 5. 2018 do 15. 6. 2018, ve stejné době byl návrh Zadánívystaven k veřejnému nahlédnutí:

 

Pro uplatnění připomínky byl pořizovatelem přichystán formulář, který byl připraven buď osobně k vyzvednutí na oddělení územního plánování nebo ke stažení na těchto webových stránkách.

 

Následně bylo projednání návrhu Zadání vyhodnoceno a na základě výsledků projednání byl návrh Zadání upraven a 11. 9. 2018 bude předložen Zastupitelstvu města Mariánské Lázně ke schválení.

V případě schválení Zadání, bude započata další etapa pořizování ÚP ML, tj. Návrh pro společné jednání, ve kterém se objeví již návrhy konkrétních řešení v měřítku územního plánu. Návrh bude projednáván s dotčenými orgány chránící veřejné zájmy na svých úsecích, veřejností, sousedními obcemi a případně oprávněnými investory. Bližší informace budou opět včas podány.

 

V případě dotazů kontaktujte: Lišková Miluše, 354 922 171, miluse.liskova@marianskelazne.cz

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 21.12. 2017 byla odevzdána etapa "DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY"

 

Doplňující průzkumy a rozbory jsou výchozím podkladem pro zpracování zadání a následně i návrhu územního plánu. Jejich cílem je zejména analýza území na základě podrobně zjištěných údajů o území. 

Od července 2017 až do doby odevzdání této etapy bylo možné na náš úřad zasílat jakékoliv podněty k nově zpracovávanému územnímu plánu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 10.10. 2017 od 17h proběhlo v jídelně ZŠ JIH, Komenského 459 Mariánské Lázně "První veřejné setkání nad novým územním plánem v etapě Doplňující průzkumy a rozbory".

 

Zde je možné se ve zkratce podívat, co se na veřejném setkání konalo:

 

V nejbližší době budou započaty práce na návrhu Zadání, které bude projednáváno dle zákona č.183/2006Sb. stavební zákon. I k této etapě se bude moci veřejnost vyjadřovat. Sledujte prosím dále naše webové stránky či úřední desku, kde se vše včas dozvíte.

V rámci zpracování etapy návrh plánujeme další veřejná setkání. O všem budete včas informováni zejména na našich webových stránkách, v Mariánskolázeňském tisku, na plakátovacích plochách, facebooku města.....

 


URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH  "Územní plán Mariánské Lázně - ideový návrh"

 

V roce 2016 uspořádalo město Mariánské Lázně ve spolupráci s Českou komorou architektů veřejnou urbanistickou soutěž, jejímž předmětem bylo zpracování základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Mariánské Lázně včetně koncepce uspořádání krajiny a řešení širších vazeb. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže a následně zadat zakázku na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně. Soutěž byla vyhlášena 10.února 2016, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 10.května 2016 do 14,00 hod. V jednacím řízení bez uveřejnění, které navázalo na soutěž o návrh, byl jako zpracovatel ÚP vybrán Ing. arch. Marek Blank. Další informace  o soutěži a výběru dodavatele najdete na našem profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz/contract_display_168.html .

Výsledky soutěže:

 • 1. cena - 200 000,- Kč
  Autoři - Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Eva Fojtů, Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Ing. arch. Michal Zaremba
   
 • 2. cena - nebyla udělena, byly uděleny dvě 3. ceny
   
 • 3. cena - 90 000,- Kč
  Autoři - Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, Ing. Václav Starý, RNDr. Milan Svoboda, Jakub Vik
   
 • 3. cena - 90 000,- Kč
  Autoři - Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michaela Dejdarová, Ing. arch Karel Filsak
   
 • Zvláštní odměna udělena mimo soutěž - 80 000,- Kč
  Autoři - Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

 

Textové a grafické části jednotlivých soutěžních návrhů zde: uzemne-planovaci-dokumentace-a-studie marianske-lazne/

Protokol o průběhu soutěže

Přílohy protokolu o průběhu soutěže:

 1. Zápis z ustavující schůze poroty
 2. Příloha č.2
 3. Protokol o přezkoušení návrhů
 4. Protokol o hodnocení návrhů
 5. Protokol o uveřejnění výsledků hodnocení soutěžních návrhů

 

 


 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​