Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2023

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) program pro rok 2023. Zájemci o podporu z programu mohou podávat žádosti prostřednictvím obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně.

Celková výše kvóty pro ORP Mariánské Lázně vyhlášená Ministerstvem kultury

387.000 Kč

 

Oprávněný žadatel

Vlastník kulturní památky, která se nalézá mimo památkovou rezervaci či zónu, a která není ve vlastnictví České republiky.

 

Termín uzávěrky příjmu žádostí na ORP Mariánské Lázně

28. 02. 2023

 

Minimální výše příspěvku

80 tis. Kč

 

Výše podpory Ministerstva kultury ČR

Maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů na obnovu v příslušném kalendářním roce.

 

Finanční spoluúčast žadatele

Minimální podíl vlastníka činí 20 % nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

 

Doba trvání projektu

01. 01. 2023 - 31. 12. 2023

 

Určení finančních prostředků Programu

 • Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování.

 

Z programu nelze hradit náklady na:

 • Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury.
 • Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.
 • modernizace objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, protipožární dveře, okna, stěny atd.
 • vložkování komína
 • hromosvody (nejsou-li součástí obnov střešních krytin), izolační střešní folie
 • protiradonová opatření
 • čištění a úklid budov
 • pronájem lešení
 • kopie sochařských děl a výdusky
 • DPH je-li vlastník plátcem
 • Veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zřízení staveniště do 3,5 %)
 • Režijní náklady (cestovní dopravné, revize …)
 • úpravy veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy
 • pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.
 • Jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka
 • Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury.
 • Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

 

Předkládání žádostí

Žádosti je možno do stanoveného termínu podat osobně na podatelně Městského úřadu Mariánské Lázně či je možné je zaslat na adresu: Městský úřad Mariánské Lázně, odbor investic a dotací, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně.

 

Žadatel předkládá:

 • Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023
 • Žádost o státní dotaci v roce 2023
 • Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce
 • Doklad osvědčující legální existenci žadatele
 • Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce
 • Doklad o aktuálním bankovním spojení
 • Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek (odbor STAV – památková péče Ing. František Krejčí)
 • Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb.
 • Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek, k nimž se vztahuje tato žádost
 • Rozpočet – odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek vč. specifikace prací na rok 2023
 • Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu
 • Barevná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky či její předmětné části

 

Kontakt v případě dotazů a nejasností

Odbor investic a dotací, referentka dotací: Bc. Martina Baxová, tel.: 354 922 181, e-mail: martina.baxova@muml.cz

Další informace získáte na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Ministerstvo kultury

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​