Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR

Příspěvky na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR

 

Účel poskytnutí příspěvku

Na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturních památek nacházejících se v městské památkové rezervaci a městské památkové zóně.

Akce obnovy může být považována za připravovanou, pouze pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Příspěvky mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky.

Prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nejsou určeny zejména na modernizace objektů, např. na:

 • zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně  technické instalace,
 • nové typy oken a dveří, zasklení izolačním dvojsklem a trojsklem, požární dveře a okna (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu),
 • zřizování obytných podkroví, nové vikýře apod.,
 • úpravy veřejných prostranství, pojízdných a parkovacích ploch, ploch dvorů a dvorků, úpravy komunikací, terénní úpravy,
 • parkové úpravy včetně ošetření zeleně,
 • pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory apod.,
 • kopie sochařských děl.

 

Oprávnění žadatelé

Vlastník kulturní památky nacházející se na území Městské památkové rezervace Mariánské Lázně - obec, město, církev, právnická či fyzická osoba.

Upozornění: Příspěvek nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je poskytován účelový příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče.

Podpora ministerstva kultury ČR

Maximálně 50 % z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce.

 

Finanční spoluúčast žadatele

 • V případě, že je žadatelem město či obec, činí povinná spoluúčast žadatele min. 50% z celkové ceny akce obnovy v příslušném kalendářním roce.
 • V případě, že je žadatelem fyzická či právnická osoba a církev, činí povinná spoluúčast žadatele min. 40% z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce.

 

Povinná finanční spoluúčast města či obce v programu

 • V případě, že je žadatelem fyzická či právnická osoba a církev, činí povinná spoluúčast města či obce min. 10% z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce.

Stanovené finanční podíly vycházejí z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce a jsou pro všechny strany závazné.

 

Proces rozdělování a poskytování příspěvků

Město na základě sdělení Ministerstva kultury ČR vyzve v průběhu září - října vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci Mariánské Lázně k předkládání svých požadavků o státní finanční podporu. Tyto požadavky město v průběhu listopadu předkládá v podobě tzv. Anketního dotazníku Ministerstvu kultury ČR. Ministerstvo kultury v lednu následujícího roku na základě předložených materiálů a dle svých finančních možností vyhlásí finanční kvótu jednotlivým městským památkovým zónám a rezervacím. Po oznámení přidělení této finanční kvóty město rozhodne, na jaké akce obnovy tuto sumu rozdělí. Během března předkládají jednotliví žadatelé své žádosti ve formě tzv. Souhrnných přehledů (žádostí) městu, které je souhrnně zašle poskytovateli příspěvku, tzn. na Ministerstvo kultury ČR.

Akci obnovy je nutné realizovat a vyúčtovat do konce příslušného kalendářního roku.

 

Povinné přílohy předkládané se žádostí (Souhrnným přehledem):

 1. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce – ne starší šesti měsíců,
 2. závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k obnově památky,
 3. povolení k restaurování kulturních památek,
 4. doklad o výběru zhotovitele díla - jde-li o veřejnou zakázku,
 5. podepsaná smlouva o dílo vztahující se pouze k roku obnovy, která se váže k žádosti o příspěvek + položkový rozpočet prací,
 6. fotodokumentace současného stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

 

Koho a kdy v případě zájmu o příspěvek kontaktovat

Koho: Městský úřad Mariánské Lázně, odbor investic a dotací

Kontaktní osoba: Martina Baxová, tel.: 354 922 181, e-mail: martina.baxova@muml.cz

Kdy: Lze již v průběhu předchozího roku, kdy se má akce obnovy realizovat, nejpozději koncem října.

 

Bližší informace

Další informace získáte na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

 

Anketní lístek

Anketni dotaznik 2020 (pdf, 59kB)

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​