Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2019

V roce 2019 byla Ministerstvem kultury ČR obci s rozšířenou působností (ORP) Mariánské Lázně stanovena kvóta ve výši 600 tisíc Kč. V rámci této kvóty mohli vlastníci kulturních památek z obcí spadajících pod ORP Mariánské Lázně podat žádost o příspěvek na obnovu kulturní památky.

 

Žádosti o příspěvek podali:

Obec

Kulturní památka

Název akce obnovy

Požadovaná výše příspěvku (v tis. Kč)

Výše přiděleného příspěvku (v tis. Kč)

Využitý příspěvek (v tis. Kč)

Teplá

Socha Panny Marie Immaculaty

Obnova nemovité kulturní památky socha Panny Marie Immaculaty

200

200

200

Stará Voda

Kaple sv. Anny ve Staré Vodě

Oprava oplechování a soklu kaple a další související práce

50

47

47

Mnichov

Kostel sv. Petra a Pavla v Mnichově u Mariánských Lázní

Oprava střechy, výměna střešní krytiny kostela a klempířských prvků

173

173

173

Velká Hleďsebe

Kostel Sv. Anny ve Velké Hleďsebe

Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny – opravy střech

180

180

180

CELKEM

603

600

600

 

Cíl Programu

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Určení finančních prostředků Programu

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Doba trvání projektu

  • 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

Realizace projektu musela být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku, tedy v roce 2019.

Žadatel o poskytnutí příspěvku

  • Vlastník kulturní památky

Neuznatelné náklady

Z programu nelze hradit náklady na:

  • modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
  • úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
  • pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Celková výše kvóty pro ORP Mariánské Lázně

  • 603 tis. Kč

Výši kvóty schválila rada města usnesením č. RM/18/18 ze dne 16. 01. 2018 a navržené rozdělení kvóty mezi jednotlivé žadatele usnesením č. RM/148/18 ze dne 20. 03. 2018.

MinImální podíl vlastníka

  • 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek

Minimální výše příspěvku

  •  50 tis. Kč

Příspěvek z Programu NELZE poskytnout,

jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce  poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

Adresa pro předkládání žádostí

Město Mariánské Lázně, Městský úřad Mariánské Lázně, odbor investic a dotací, Ruská 155, 353 01  Mariánské Lázně

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​